Valstu ģimnāziju latviešu valodas un literatūras skolotāju konference

Š. g. 14. martā Siguldas Valsts ģimnāzijā satikās valsts ģimnāziju latviešu valodas un literatūras skolotāji no 11 dažādām republikas pilsētām, lai piedalītos konferencē ar savu pieredzi, zināšanām.

Noklausoties valsts ģimnāziju skolotāju uzstāšanos konferencē un izvērtējot viņu pieredzi, var secināt, ka mūsdienīgu mācību procesu latviešu valodā un literatūrā raksturo dažādi aspekti. Viens no nozīmīgākajiem ir interaktīvo mācību metožu izmantojums, kur skolotājs kļūst par konsultantu un padomdevēju, vadot mācību procesu, kura centrā ir pašu skolēnu aktīva savstarpēja darbošanās. Ļoti populāra ir projektu metode un grupu darba dažādas variācijas.

Mācību procesa būtiska sastāvdaļa ir skolēnu patstāvīgie darbi ar pētniecisku ievirzi, tie attīsta spēju strādāt ar dažādiem avotiem un teorētisko literatūru, spēju sistematizēt informāciju, izdarīt secinājumus, vispārināt, veido dziļāku izpratni par literatūru un procesiem valodā.

Lai mācības būtu daudzveidīgas un interesantas, tajās mērķtiecīgi tiek īstenota starppriekšmetu / starpmākslu saikne. Konferences dalībnieki ar piedāvāto metožu un paņēmienu klāstu uzskatāmi atspoguļoja veidu, kā literatūras mācības saistīt ar vizuālo mākslu, kino un teātra mākslu, tā atraisot skolēnu radošās spējas literāru darbu interpretācijā. Klātesošajiem bija iespēja noskatīties Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēnu sagatavoto dramatiska darba iestudējumu, kurš veidots, izmantojot lomu modelēšanas metodi.

Domāšanas attīstīšanai noderīgas arī dažādas spēles. Vairāki runātāji demonstrēja, ka spēļu veidā iespējams gan apgūt, gan pārbaudīt zināšanas latviešu valodā un literatūrā.

Mūsdienīgā mācību procesā liela nozīme ir moderno tehnoloģiju izmantojumam. Konferencē bija iespēja iepazīties ar skolotāju pašu veidotiem elektroniskajiem mācību materiāliem gan latviešu valodā, gan literatūrā, kā arī saņemt šo mācību materiālu apkopojumu kā dāvinājumu katrai skolai.