Siguldas Valsts ģimnāzijas 2012./2013. mācību gada absolventi

2012./2013. mācību gadā Siguldas Valsts ģimnāziju absolvē un  61  9. klašu un  102  12. klašu skolēni.

12.a klase – 17 skolēni, klases audzinātāja Ilze Zīriņa – Eglīte

Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.a klase, kā jau ierasts, ir ļoti gudru, spējīgu un apdāvinātu skolēnu klase. Arī šā gada izlaidums latiņu pacēlis augstu. No skolas aizies labi sagatavoti, mērķtiecīgi un zinoši jaunieši, kuriem, protams, savs potenciāls jāturpina attīstīt, tāpēc nopietns izglītības ceļš vēl priekšā. Tomēr kāds jau vidusskolas gados paspējis izdarīt ārkārtīgi daudz un vairāk nekā citi, un tāds ir mūsu Ojārs Vilmārs Ratnieks –– I vietas Siguldas novada informātikas olimpiādē, II vietas Siguldas novada fizikas olimpiādē,  I vietas Siguldas novada  matemātikas olimpiādē, III vietas Valsts atklātajā matemātikas olimpiādē ieguvējs, pasaules informātikas olimpiādes Itālijā bronzas laureāts, Starptautiskās informātikas olimpiādes Sanktpēterburgā I vietas ieguvējs, Baltijas jūras valstu Starptautiskās informātikas olimpiādes II vietas ieguvējs – spožākā zvaigzne 12.a klases zvaigznājā. Augstus sasniegumus mācībās un dažāda mēroga olimpiādēs guvuši arī citi: Artūrs Krišjānis Goba  – II vieta Pierīgas novadu vēstures olimpiādē, II vieta Siguldas novada matemātikas olimpiādē, III vieta novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādē, II vieta novadu apvienības angļu valodas olimpiādē, Aija Kurzemniece –  I vieta novadu apvienības bioloģijas olimpiādē, Artūrs Lapiņš  – I. vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē, III vieta Siguldas novada matemātikas olimpiādē, atzinība Siguldas novada informātikas olimpiādē,  Ralfs Miķelsons – II vieta novadu apvienības informātikas olimpiādē, III vieta novadu apvienības ekonomikas olimpiādē,  Krišjānis Polāns  –  II vieta novadu apvienības angļu valodas olimpiādē,  atzinība novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādē, Klāvs Ozolovs  –  III vieta Siguldas novada  matemātikas olimpiādē, Dāvis  Zambars  – atzinība Siguldas novada matemātikas olimpiādē un atzinība Siguldas novada vācu valodas olimpiādē, Kalvis Jordāns ieguvis I vietu Valsts ģimnāziju komandu erudīcijas konkursā ”Erudīts – 2013”,  Savukārt Rihards Lozbers ir ceļā uz virsotnēm sportā, uzrādot labus rezultātus kamaniņu braukšanā pirmajā Pasaules jaunatnes ziemas olimpiādē Austrijā.”

12.b klase –   22  skolēni, klases audzinātāja Aira Langenfelde .

Klase, kura apguva vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena valodu izglītības programmu. 22 jaunieši – radoši, enerģiski un zinātkāri, kuri bez dzimtās valodas vingrinājušies komunicēt un apguvuši zināšanas angļu, vācu, krievu un franču valodās. Zināšanu un prasmju pūrs pielocīts arī citos mācību priekšmetos. Par zināšanu stabilitāti un noturīgumu liecina vidējās atzīmes, kuras daudziem skolēniem pārsniedz 8 balles, bet Ievai Stepanovai un Kristai Sostei pat 9 balles. Jaunieši aktīvi piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos. Ieva Stepanova ieguvusi II vietu Siguldas novada franču valodas olimpiādē, I vietu Siguldas novada franču valodas runas konkursā,  atzinību Valsts franču valodas olimpiādē, Jānis Laurēns ieguvis III vietu novadu apvienības angļu valodas olimpiādē, Anete Miķelsone III vietu Siguldas novada vācu valodas olimpiādē, Anna Alvīne Vītola I vietu Pierīgas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē vēstures sekcijā, Krista Soste I vietu Pierīgas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē pedagoģijas sekcijā, Regīna Elīna Horsta atzinību novadu apvienības filozofijas olimpiādē, Laura Krauze II vietu novadu apvienības ētikas eseju konkursā, Sandita Laizāne ieguvusi atzinību Siguldas novada franču valodas runas konkursā. Daudzos skolas pasākumos skanējusi Santijas Laizānes dzidrā balss, deju rakstus ritinājusi Kitija Nille.

12.c klase – 15 skolēni, klases audzinātāja Dace Ulāne

15 spilgtas personības ar ļoti atšķirīgiem raksturiem un interesēm – radoši, atsaucīgi un labestīgi. Vidusskolas gados iegūt drosme piedalīties un iesaistīties gan sportiskajās aktivitātēs, gan muzikālajos projektos. Klases kolektīvs īpaši lepojas ar Karlīnas Jansones iegūto I vietu Pierīgas novadu  vēstures olimpiādē, II vietu Siguldas novada vācu valodas olimpiādē, II vietu novadu apvienības politikas olimpiādē, II vietu Pierīgas novadu latviešu valodas olimpiādē, III vietu Siguldas novada franču valodas runas konkursā, I vietu Valsts ģimnāziju komandu erudīcijas konkursā ”Erudīts – 2013”, zelta medaļu Valsts vēstures olimpiādē, bronzas medaļu Valsts franču valodas olimpiādē, atzinību Valsts latviešu valodas olimpiādē, Artūra Kuzmina iegūto atzinību novadu apvienības politikas olimpiādē un eseju konkursā, Rutas Jansones iegūto I vietu novadu apvienības ētikas eseju konkursā.

12.d klase – 24 skolēni , klases audzinātāja Inta Janule

12.d klase šo triju gadu laikā sevi ir apliecinājusi kā jaunieši ar izteiktu atbildības un pienākuma apziņu. Uz viņiem var paļauties, viņiem var uzticēties. Šie ir cilvēki, kas ir sapratuši, ka labu rezultātu var panākt nevis ar skaistiem vārdiem, bet ar nopietnu darbu – darbu kā procesu, kā treniņu, kas beigās aizved pie veiksmīga rezultāta, netradicionāliem risinājumiem un radošiem darbiem. Šajā klasē ir ļoti daudzpusīgas personības – ikdienā viņi bez liekām runām veic mācību darbu, bet pēc stundām atklāj savu radošumu dejā un mūzikā, apliecina sevi sportā, kā arī interesējas par teātri. Īpašs prieks par Zanes Ozolas un Sandijas Skrastiņas sasniegumu – I pakāpes diplomu Valts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē bioloģijas sekcijā, Unas Ģēģeres iegūto atzinību novadu apvienības ekonomikas olimpiādē, Agneses Vētras iegūto II vietu novadu apvienības konkursā „Pazīsti savu organismu” Un vēl šie jaunieši trijos vidusskolas gados ir izveidojuši brīnišķīgu klases kolektīvu, par ko prieks ir viņiem pašiem un gandarījums arī klases audzinātājai.

12.e klase – 24 skolēni, klases audzinātāja Laila Ločmele

Tā ir pozitīvi noskaņota klase ar dažādiem un sarežģītiem raksturiem, interesēm, vēlmēm un nākotnes plāniem – sarežģīti funkcionējošs organisms. Šīs klases skolēni 3 gadu laikā izauguši no bikliem desmitklasniekiem līdz patstāvīgi domājošiem un dzīvē drošiem cilvēkiem, kas aktīvi iesaistījušies skolas dzīvē – darbojušies skolas parlamentā, dziedājuši korī „Atvars”, spēlējuši pūtēju orķestrī „Sudrabskaņa”, pārstāvējuši skolu dažādās sporta aktivitātēs un mācību priekšmetu olimpiādēs. Īpaši augstus rezultātus mācību darbā sasniegušas Anete Soldāne un Kristīne Štikāne. Agnese Livmane ieguvusi II pakāpes diplomu Valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē bioloģijas sekcijā, III vietu novadu apvienības bioloģijas olimpiādē. Kristīnei Štikānei  III vieta novadu apvienības bioloģijas olimpiādē, III vieta novadu apvienības ekonomikas olimpiādē, Anetei Soldānei  II vieta novadu apvienības ekonomikas olimpiādē, Robertam Osim  III vieta Pierīgas novadu vēstures olimpiādē.

9.a klase  – 20 skolēni, klases audzinātāja Valentīna Rišē

9.a klase bija un ir komanda. Tikai saliedētība, vienotība un draudzīgs atbalsts veidoja klases atraktīvo kolektīvu klases vakaru un ekskursiju organizēšanā. Enerģija kūsāt kūsāja, kad bija jāsporto, jo sasniegumi sportā nelika gaidīt, vienmēr godalgotas vietas, vienmēr uzvaras un pozitīvs skats uz klases un skolas dzīvi. 9.a klasei labi sasniegumi arī mācību darbā – Rihards Gackis izcīnījis III vietu novadu apvienības bioloģijas olimpiādē, II vietu starpnovadu daiļrunas konkursā krievu valodā, bet Paula Luīze Zavicka ieguvusi II vietu Pierīgas novadu latviešu valodas olimpiādē.

9.b klase – 22 skolēni, klases audzinātāja Māra Baķe.

9.b klasē mācījušies ļoti kustīgi, atraktīvi un interešu ziņā dažādi skolēni: gan topošie sportisti, gan aktieri, gan mākslinieki.  Katram savi nākotnes sapņi un plāni, kuru realizēšanai vajadzēs ne mazums uzņēmības un drosmes. Klases kolektīvs ir bijis draudzīgs un patiess savā vienkāršībā. Iespējams, ne vienmēr ir pieticis vēlmes un uzņēmības visu paveikt ar pilnu atdevi, taču klase vēl tikai mācās noticēt sev.

9.m klase – 20 skolēni, klases audzinātāja Kristīne Ķīsele.

20 skolēni, kas savā starpā sadraudzējušies un vienmēr cenšas viens otram palīdzēt. Viņos mājo sacensības gars. Tas jūtams gan dažādās sportiskās aktivitātēs, kurās klase ir vienota kopēja mērķa sasniegšanā, gan arī, protams, erudīcijas konkursos un dažādās zināšanu pārbaudēs. Varbūt arī tāpēc vairāki klases skolēni uzrādījuši ļoti labus panākumus dažādās olimpiādēs. Valts Krūmiņš izcīnījis I vietu novadu apvienības bioloģijas olimpiādē, I vietu Siguldas novada  matemātikas olimpiādē, I vietu Siguldas novada fizikas olimpiādē, I vietu novadu apvienības atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē, I vietu Zemgales novada  matemātikas olimpiādē, I vietu novadu apvienības ķīmijas olimpiādē, zelta medaļu Valsts bioloģijas olimpiādē, zelta medaļu Valsts matemātikas olimpiādē, 1.vietu Valsts atklātajā matemātikas olimpiādē. Estere Kozlinska  ieguvusi zelta medaļu Valsts vēstures olimpiādē, savukārt, Teodors Kerimovs izcīnījis II vietu novadu apvienības bioloģijas olimpiādē, II vietu Siguldas novada  matemātikas olimpiādē,  I vietu Siguldas novada mūzikas olimpiādē, III vieta novadu apvienības atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē, sudraba medaļu Valsts bioloģijas olimpiādē. Krista Līga Garā izcīnījusi sudraba medaļu Valsts vēstures olimpiādē, Beatrise Brauča un Kristīne Ozola ieguvušas atzinības Siguldas novada  matemātikas olimpiādē, Alise Ozoliņa izcīnījusi II vietu novadu apvienības ķīmijas olimpiādē, II vietu novadu apvienības mājturības olimpiādē, Līga Kristiāna Bērtiņa ieguvusi III vietu Zemgales novada matemātikas olimpiādē, Kristīne Segliņa ieguvusi atzinību Siguldas novada  matemātikas olimpiādē, III vietu novadu apvienības atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē.

Materiālu apkopoja:
Vaira Siliņa
Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece  metodiskajā darbā