Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu lasījumos ģimnāzistiem I pakāpes

Trešdien, 19. aprīlī Siguldas novada bibliotēkā  Izglītības pārvalde organizēja Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu lasījumus. Tajos piedalījās pieci Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni.

Pētniecisko darbu konkurss tradicionāli notiek jau devīto gadu, vairākus gadus tam pievienojusies jauna tradīcija – skolēni savus darbus prezentē plašākai sabiedrībai, vērtēšanas kritērijos iekļauta arī prezentācijas prasme. Skolēnu radoši pētnieciskās darbības mērķi – rosināt skolēnos interesi par Siguldas novada kultūras, vēsturiskajiem, ekonomiskajiem un citiem procesiem; sekmēt skolēnu patriotisko audzināšanu; veidot skolēnu iemaņas patstāvīgam izziņas un izglītošanās procesam.

Savukārt skolēnu radoši pētnieciskās darbības galvenie uzdevumi ir sadarboties ar Siguldas novada iestādēm, Siguldas novada Domes pārvaldēm, Turaidas muzejrezervātu (TMR), Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) un citām institūcijām; iepazīties ar projekta un pētnieciskā darba būtību, organizāciju un metodēm, izkopt patstāvīgā darba iemaņas; pilnveidot prasmes informācijas ieguvē, datu apstrādē un analīzē; apgūt prasmi projekta noformēšanā un apgūt prezentēšanas prasmi.

Darbus vērtēja komisija šādā sastāvā: Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos S.Ķirule; skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (RPD) koordinators Siguldas novadā I.Vuškāne; Turaidas muzejrezervāta pārstāvis E.Jemeljanovs; Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve: A.Andrušaite.

Darbi tika vērtēti vairākās vecuma grupās: 1.-4.klase, 5.-6.klase, 7-9. klase un 10.-12. klase. Atbilstoši tam arī saskaņā ar nolikumu noteikti noformējuma un prasību kritēriji.

Labāko darbu autori tika apbalvoti ar Siguldas novada Domes Izglītības pārvaldes diplomiem un piemiņas balvām.

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni 10.-12.klašu grupā saņēma tikai augstākās – I pakāpes:

Darba nosaukums Autors Klase Darba vadītājs Pakāpe
Kinoamatierisms kā radošās izpausmes veids padomju laikos Latvijā – kinoamatieru studijas “Sigulda” piemērs Laura Kļaviņa 12.klase Inese Berga I +
Dižkoku monitorings Siguldas novada Mores pagastā Ingus Kurzemnieks 11.klase Ilze Koļesnikova I
Bērnu personu vārdu izvēle Siguldas novadā un to ietekmējošie faktori Alise Mackēviča 11.klase Inta Romanovska I
Depresija jauniešu vidū Siguldas novadā – pilsētā un laukos Elza Zvaigznīte 11.klase Anita Ūdre I
Kultūrvēsturiska personība – Felicita Ertnere Diāna Ančevska

Emīlija Tetere

11.klase Inguna Vuškāne I

Kopumā šogad konkursam tika iesniegi 36 darbi, I pakāpi saņēma 19 skolēni, II – 7 skolēni, III- 10 skolēni.

Informācija: www.sigulda.lv