Siguldas Valsts ģimnāzija piedalīsies starptautiskos OECD izglītības pētījumos

2018.gadā Siguldas Valsts ģimnāzija aicināta piedalīties divos organizācijas OECD  pētījumos – Starptautiskajā mācību vides pētījumā (The Teaching and Learning International Survey – TALIS) un Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā (Programme for International Student Assessment  – PISA). Abus pētījumus veic Latvijas Universitāte sadarbībā ar Izglītības un Zinātnes ministriju.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ir 1961. gadā dibināta starpvaldību organizācija, kas apvieno 35 attīstītākās pasaules valstis, tai skaitā arī 22 ES dalībvalstis. OECD veic uz pierādījumiem balstītu analīzi un pētījumus ikvienā tautsaimniecībā nozīmīgā jomā (ekonomiskā politika, izglītības, sociālā, veselības politika u.c.). Tas dod iespēju valstī realizēt politiku, kas balstīta uz pasaules ekonomiski attīstītāko valstu pieredzi, pieļautajām kļūdām un gūtajiem secinājumiem.

Latvija oficiāli kļuva par OECD 35. dalībvalsti 2016. gada 1. jūlijā.

Starptautiskajā mācību vides pētījumā TALIS tiks iegūta informācija par skolotājiem, mācīšanu un skolotāju ietekmi uz skolēnu mācīšanos starptautiskā un nacionālā mērogā. Šajā pētījumā apmēram 20 ģimnāzijas skolotājiem un vadībai būs jāatbild uz aptaujas jautājumiem tiešsaistē internetā. Aptaujas laiks nepārsniegs vienu stundu, to būs iespēja izpildīt divu mēnešu laikā.

Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas PISA pamatpētījuma dalībnieki ir visu veidu izglītības iestāžu 35 piecpadsmit gadus vecie skolēni. PISA 2018 galvenā satura joma ir lasīšana, testos būs iekļauti arī matemātikas, dabaszinātņu un finanšu kompetences uzdevumi. Kā inovatīva satura joma PISA 2018 pētījumā ir iekļauta globālā kompetence. Šī jaunā moduļa ietvaros pirmoreiz tiks novērtēta skolēnu kompetence attiecībā uz starpkultūru jautājumu risināšanu, atvērtību mijiedarbībai ar dažādu kultūru pārstāvjiem, citu cilvēku uzskatu izpratni un novērtēšanu, globālām ilgtspējīgas attīstības un labklājības problēmām.

Piedalīšanās OECD pētījumos kopā ar visām attīstītākajām pasaules valstīm nozīmē, ka mēs izvirzām šobrīd pasaulē visaugstākos standartus gan savas valsts izglītības sistēmai un tās pilnveidei, gan pētnieciskā darba līmenim un pētniecības metodēm, ar kurām starptautiski salīdzinoši novērtējam Latvijas izglītības kvalitāti.