Noris projekta darbs matemātikas stundās

Ar datu statistisko analīzi mēs sastopamies ik dienu, lasot laikrakstus, skatoties TV ziņu raidījumus un informāciju internetā. Bieži vien statistika tiek lietota arī nevietā un neprecīzi, tādēļ svarīgi ir iemācīties matemātiski precīzi datus apkopot, analizēt un interpretēt. Šīs zināšanas un prasmes tiek izmantotas, piemēram, gan fizikā un ķīmijā, analizējot eksperimentu rezultātus, gan ģeogrāfijā, analizējot statistiskos datus par iedzīvotājiem, valstīm, ūdeņiem, gan bioloģijā, analizējot cilvēka dažādu sistēmu darbību u.c.

Lai iemācītos datus apkopot, analizēt un interpretēt, 8.a klases skolēni matemātikas stundās, strādājot grupās, veica pētījumu par saviem klasesbiedriem. Pirms tam skolēni apguva jēdzienus absolūtais un relatīvais biežums, vidējais aritmētiskais, moda, mediāna, amplitūda, kā arī mācījās zīmēt gan stabiņveida diagrammas, gan sektora diagrammas. Zīmējot diagrammas, skolēniem tika parādīts, ka var izmantot arī Excel lietotni.

Sākumā skolēnu uzdevums grupās bija izdomāt, ko konkrēti viņi pētīs par saviem klasesbiedriem, ar ko sāks, lai iegūtu nepieciešamo informāciju, izvērtēs, kādus datus atbilstoši pētāmajai problēmai nepieciešams apkopot, kāda statistiskā analīze ir nepieciešama, ko no tās varēs secināt.

Skolēni izvēlējās pētīt: “8.a klases skolēnu miega ilgums”, “8.a klases skolēnu auguma statistika”, “Populārāko kurpju firmas 8.a klasē”, “8.a klases skolēnu kāju apavu izmēri”, “Mājdzīvnieku skaits ģimenēs 8.a klases skolēniem”, “Matu krāsas 8.a klases skolēniem”, “Pulciņu statistika 8.a klasē”.

Strādājot grupās, skolēni ne tikai nostiprināja iegūtās zināšanas matemātikā par statistiku, bet arī mācījās sadarboties, saprasties, kritiski domāt un izvērtēt. Skolēnu uzdevums bija papildus sameklēt arī zinātnisku informāciju internetā. Piemēram, grupa, kura pētīja klases skolēnu augumu, atrada informāciju par pasaulē īsāko un garāko cilvēku, savukārt, grupa, kura pētīja skolēnu apavu izmērus, atrada informāciju par pasaulē lielāko kāju īpašnieku.
Kad darbs bija paveikts, tad katrai grupai savs veikums bija jāprezentē. Katras grupas uzdevums bija novērtēt citu grupu paveikto, kā arī veikt pašvērtējumu par savu darbu.

Skolēnu atziņas:

“Šādas stundas ir nepieciešamas vairāk. Ļoti patika darba veids, kā arī bija interesanti uzzināt ko jaunu par saviem klasesbiedriem.”
“Man patika komandas darbs, radošums, atsodze, interesanta pieeja, strādāšana savādāk, nebija saspringti. Pie reizes uzzināju interesantus faktus. Kaut vairāk būtu šādu projektu!”
“Man ļoti patika šis projekts, tas palīdzēja labāk apgūt mācību vielu. Vienīgi vajadzēja mazliet vairāk laika.”
“Ļoti patika veidot šādu darbu, ieguvu jaunu pieredzi, strādājot grupā.”
“Patika strādāt grupā, savādākā veidā iemācīties tēmu, pielietot mūsu risināšanas prasmes, uzzināt jaunus, interesantus faktus.”

“Manuprāt, ir labi, ja savas zināšanas par statistiku var pielietot šādos radošos projektos.”
“Šajā projekta darbā man patika tas, ka varēja darboties grupās un izvēlēties paši tēmu, ko pētīt. Šie darbi veicina radošo un praktisko domāšanu.”
“Man patika veikt šo darbu, jo mēs paši varējām vairāk iepazīties ar tēmu un izprast to. Darbs bija interesants un izglītojošs.”
“Man patika veikt šādu projektu, jo vieglāk ir iemācīties tēmu, interesanti uzzināt jaunas lietas. Gribētu, lai šādas stundas biežāk atkārtojas.”
“Man ļoti patika strādāt grupās, komunicēt. Labprāt atkārtotu.”
“Patika strādāt, meklēt informāciju, uzzināt jaunu info, patika grupas sastāvs.”

Informāciju apkopoja un sagatavoja:
Matemātikas skolotāja Daiga Jēkabsone