Vērtību izglītība 7.-11. klasēm

24. un 25. maijā Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni kopā ar audzinātājām aktīvi stradāja, lai izzinātu, pārskatītu un izprastu savas, klases, kurās mācās, un skolas vērtības. Aktualizētu, kuras no vērtībām bijušas īpaši nozīmīgas . Šo vērtībām veltīto dienu mērķis bija  veicināt ikviena skolēna vērtību un tikumu veidošanos un attīstību, personības izaugsmi mācību un audzināšanas procesā, harmoniski iekļaujoties skolas kopīgā mērķa sasniegšanā.

Atbilstoši mērķim katrai dienai tika izvirzīti sasniedzamie rezultāti

  • iepazīties ar vērtību un tikumu dažādību un prast tos atpazīt ikdienā;
  • skolēnsi apzinās savas vērtības un ar piemēru apliecina tās;
  • balstoties katra skolēna individuālajās vērtībās, skolēni definē klases vērtības, apliecinot tās ar piemēriem un izveido vienotu vizuālu materiālu par klases vērtībām;
  • skolēns zina un izprot skolas vērtības un saskata to īstenojumu ikdienas mācību un ārpusklases darbā;
  • izveidot savas klases vienas raksturīgākās vērtības vizuālo materiālu.

Skolēnu darbi un sarunas liecina, ka šājā mācību gadā īpaši nozīmīgas bijušas tādas vērtības kā atbildība kā atbildība, sadarbība , atbalsts un radošums.