Siguldas Valsts ģimnāzija – izcili novērtēts pedagogu darbs un iestādes vadība

Siguldas Valsts ģimnāzija – izcili novērtēts pedagogu darbs un iestādes vadība

No 2022. gada 1. martā līdz 11. martam Siguldas Valsts ģimnāzijā attālināti notika izglītības iestādes akreditācija, kuras laikā akreditācijas komisijas eksperti iepazinās gan ar skolas dokumentāciju, pašvērtējuma ziņojumu, gan vēroja mācību stundas un vērtēja pedagogu darbu, gan tiešsaistes sarunās tikās ar skolotājiem, skolēniem un skolēnu vecākiem, lai izzinātu ģimnāzijas darba dažādās jomas. 

Esam gandarīti, ka Siguldas Valsts ģimnāzijas darbs akreditācijas ekspertu ziņojumā novērtēts ar ļoti labi un izcili. Lepojamies, ka izcili novērtēti ir tādi kritēriji kā administratīvā efektivitāte un infrastruktūra un resursi. Mācību darbs un ikdienas norises skolā tika vērtētas dažādos kritērijos. Īpaši lepojamies, ka SVĢ stiprās, izcilās puses norādītas individualizēta un personalizēta pieeja darbā ar izglītojamajiem, tādejādi nodrošinot personības izaugsmi, kompetences un sasniegumus atbilstoši izglītojamo spējām. Tāpat izcili novērtēta iestādes fiziskā vide un pieejamie materiāltehniskie resursi, kas veicina augstus mācību sasniegumus un pedagogu iespējas profesionālajam darbam. Ziņojumā norādīts, ka SVĢ ir profesionāls vadības darbs, iegūstot un analizējot datus par izglītības iestādes darbības kvalitāti, kas nodrošina mērķtiecīgu darba plānošanu, īstenošanu, pašvērtēšanu un pilnveidi. Īpaši izcelts, ka skolā sistēmiski strādā pie pilsoniskās līdzdalības un labbūtības veicināšanas, tādējādi paaugstinot sasniedzamos rezultātus gan audzināšas, gan izglītības programmu īstenošanā. Akreditācijas komisija norāda, ka izglītības iestādes vadītāja profesionālā darbība nodrošina izglītības iestādes sistēmisku virzību uz izcilību, novada izglītības politikas mērķu sasniegšanu un izglītības kvalitātes paaugstināšanos. Atzinīgi tik novērtēta arī SVĢ esošā mūžizglītības iniciatīva “Lielo ģimnāzija”, kas sekmē izgltītības iestādes kā mācīšanās organizācijas darbību, iesaistot šajā procesā SVĢ skolēnu vecākus un vietējo kopienu. 

Akreditācijas komisijas ziņojums pieejams šeit

Lepojamies, ka Siguldas Valsts ģimnāzijas pedagogu darbs novērtēts kā mūsdienīgs un kompetencēs balstīts, ka skolas fiziskā un emocionālā vide ir mācīšanos un izaugsmi veicinoša, kurā katrs izglītojamais var justies piederīgs un rast iespēju savas personības izaugsmei.