Sabiedrisko zinātņu MC

Ar nelielu devu humora un izdomas – kopīgs pedagogu 1.septembra vēlējums Siguldas Valsts ģimnāzijai 100gadē!

Mūsu mīļā Siguldas Valsts ģimnāzija!

Esi vienmēr foršā ceļojumā, izvairoties no radikālām pārmaiņām, bet mierīgi un atbildīgi dodies uz simtgadi!

***

Sabiedrisko zinātņu metodiskais centrs apvieno vēstures, ģeogrāfijas, ekonomikas, filozofijas, politikas un sociālo zinību skolotājus. Centrā darbojas seši skolotāji – I.Berga, I.Romanovska, I.Koļesnikova, A.Saušs, I.Zlaugotne un MC vadītāja A.Ūdre.

Pedagogi piedalās mācību materiālu izstrādāšanā, olimpiāžu un konkursu organizēšanā, vada pieredzes stundas. Mācību darbā ir ļoti augsti rezultāti, īpaši 9. un 12. klašu eksāmenos, kur pēdējos gadus esam stabili ierindojušies starp Latvijas labākajām skolām.

Katru gadu, ar labiem rezultātiem, tiek gatavoti skolēni novada un valsts olimpiādēm, kur viņi saņem apbalvojumus. MC pedagogi savu pieredzi ir popularizējuši konferencēs un valsts mēroga kursos, kā arī piedalījušies pieredzes apmaiņā citās Valsts ģimnāzijās. Uzkrāto pieredzi skolotāji pielieto, rakstot metodiskos darbus, kur Siguldas novada metodisko darbu skatēs tiek augstu novērtēti. Topošajiem skolotājiem ir novadītas vairākas pedagoģiskās prakses un šobrīd viņi jau strādā Siguldas novada skolās. Laba sadarbība izveidojusies ar VISC un IZM, kur skolotāji darbojās kā eksperti savā jomā.

Mūsu talantīgākie skolēni pēdējo gadu laikā ieguvuši: 12. klašu grupā Valsts vēstures olimpiādēs – trīs 1. vietas, 2.,3. un atzinību, bet 9. klašu grupā – trīs 1. vietas, divas 2. vietas un divas 3. vietas. Valsts ģeogrāfijas olimpiādēs iegūta viena 2. vieta un divas trešās vietas. Valsts 2. filozofijas olimpiādē saņemta atzinība. Labi rezultāti ir sasniegti valsts zinātniski pētniecisko darbu skatēs, kur skolēni ieguvuši divas 1. vietas, divas 2. vietas un 3. vietu.

 Inese Berga Inese Berga

Vēstures skolotāja, Siguldas novada Sociālās un pilsoniskās mācību jomas vadītāja
Vēstures maģistrs (Mg.hist.)
Valsts Izglītības satura un eksaminācijas centra (VISC) ārštata metodiķe
Saņēmusi A.Kronvalda balvu par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un jaunatnes zinātniski pētnieciskā darba organizēšanā un vadīšanā.
Saņēmusi Draudzīgā aicinājuma fonda medaļu par radošu darbu skolēnu izglītošanā
Saņēmusi LR IZM Atzinības rakstu par patriotismu un valstiskās identitātes stiprināšanu, sakarā ar Latvijas 95.gadadienu
Saņēmusi Siguldas novada Domes Atzinības rakstu par profesionālo meistarību, gatavojot skolēnus valsts pārbaudes darbiem, un ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem
Saņēmusi nomināciju „Gada cilvēks izglītībā„ – Siguldas novadā.
inese.berga@svg.lv
2018./2019.m. g. māca Latvijas vēsturi un Pasaules vēsturi 7.a, 7.c, 8.b, 9.c klasēs. Latvijas un pasaules vēsturi 10.b, 10.d, 11.b, 11.c, 12.b, 12.d klasēs

 Inta Romanovska Inta Romanovska

Vēstures skolotāja
Vēstures maģistrs ( Mg. hist)
Valsts Izglītības satura un eksaminācijas centra (VISC) ārštata metodiķe
Saņemta arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu balva par darbu ar talantīgiem skolēniem
Saņēmusi LR IZM Atzinības rakstu par patriotismu un valstiskās identitātes stiprināšanu, sakarā ar Latvijas 95.gadadienu
Saņēmusi Siguldas novada Domes Atzinības rakstu par profesionālo meistarību, gatavojot skolēnus valsts pārbaudes darbiem, un ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem
inta.romanovska@svg.lv
2018./2019.m. g. māca Latvijas vēsturi un Pasaules vēsturi  7.b, 7.d, 8.a, 8.c, 9.a, 9.b, Latvijas un pasaules vēsturi 10.a, 11.a, 11.d, 12.a, 12.c klasēs

 Anita Ūdre Anita Ūdre

Filozofijas, politikas un sociālo zinību skolotāja, metodiskā centra vadītāja
Filozofijas maģistrs (Mg. phil.)
Vēstures maģistrs ( Mg.hist)
Valsts Izglītības satura un eksaminācijas centra (VISC) ārštata metodiķe, Siguldas novada sabiedrisko zinātņu metodiskās apvienības vadītāja
Saņēmusi VISC pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Filozofijas 2. olimpiādei
Saņēmusi LR IZM Atzinības rakstu par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Politikas un tiesību 17.Valsts olimpiādei.
Saņēmusi Latvijas Republikas IZM Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu patriotiskajā audzināšanā.
Saņēmusi Vidzemes augstskolas Pateicību par skolēnu teicamu sagatavošanu Politikas un tiesību Vidzemes reģiona 5. olimpiādei
anita.udre@svg.lv
2018./2019.m. g. māca politiku 10.d, 11.c, 11.d, 12.b, 12.c, 12.d klasēs; filozofiju 11.c, 12.b, 12.c, 12.d klasēs; sociālās zinības 7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.b, 9.c klasēs

 Ilze Koļesnikova Ilze Koļesnikova

Ģeogrāfijas skolotāja
Ģeogrāfijas maģistrs ( Mg.geo)
Saņēmusi Draudzīgā aicinājuma balvu par skolēnu sagatavošanu izciliem starptautiskiem sasniegumiem olimpiādēs
Saņēmusi Latvijas Republikas IZM atzinību – par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā ģeogrāfijas 28.valsts olimpiādei
ilze.kolesnikova@svg.lv
2018./2019.m. g. māca ģeogrāfiju 8.a, 8.b, 8.c, 10.a, 10.b, 10.c un 11.d klasēs

  Alfons Saušs

Ģeogrāfijas un ekonomikas skolotājs
Augstākā izglītība, ģeogrāfijas skolotājs
Saņēmis LU Skolotāja balvu nominācijā – „Ģeogrāfijas skolotājs”
Saņēmis LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes balvu „Gada skolotājs”
alfons.sauss@svg.lv
2018./2019.m. g. māca ģeogrāfiju 7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 9.a, 9.b, 9.c, 11.a, 11.b, 11.c, 12.a, 12.b klasēs; Ekonomiku 10.a, 10.d, 11.a, 11.b, 11.c, 12.a, 12.b, 12.c,12.d klasēs

  Inese Zlaugotne

Ekonomikas skolotāja, Siguldas novada Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas vadītāja
Otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, Ekonomikas un uzņēmējdarbības skolotāja kvalifikācija
inese.zlaugotne@svg.lv
2018./2019.m.g. māca ekonomiku 10.b, 10.c un 11.d klasēs