Svešvalodu MC

***

Svešvalodu metodiskais centrs apvieno franču, angļu, vācu un krievu valodas skolotājus. Katras valodas skolotāji sniedz savu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā centralizētiem eksāmeniem, olimpiādēm un zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā. Izmantojot visdažādākās metodes stundās, sasniedzam labus rezultātus gan 9.klašu, gan 12.klašu centralizētajos eksāmenos. Franču valodu mācību programmā iekļāva 2009./2010.m.g. un jau pirmajos gados skolēni sasniedza augstus rezultātus, iegūstot godalgas valsts līmenī.

Svešvalodu skolotāji ir iesaistīti VISC darbā, labojot centralizētos eksāmenus, ir saņēmuši ārštata metodiķa statusu. Skolotāji veikuši mentoru un multiplikatoru darbu, vadot studentēm pedagoģisko praksi un kursus novada svešvalodu skolotājiem. Absolventi par savu prakses vietu labprāt izvēlas SVĢ un skolotāji Daina Bērziņa, Aira Langenfelde, Irēna Ivanova ir bijušas prakses vadītājas. Vācu valodas skolotājas Dzintra Meldere un Aira Langenfelde ir devušas nozīmīgu ieguldījumu sadraudzības skolu projektā Sigulda-Tessina, kas ilgst jau 30 gadus. Viņām pievienojusies skolotāja Lāse Vilka, kura vada šo projektu jau otro gadu.

Katru gadu metodiskais centrs rīko tikšanās ar absolventiem, kuri studē svešvalodas. Regulāri tiek organizēti projekta darbi dažādās klašu grupās, olimpiādes, radošo darbu izstādes un dažādi konkursi. Lai pilnveidotu savu profesionālo meistarību, skolotājas apmeklē kursus, izstrādā metodiskos darbus, dalās pieredzē novada pasākumos. Talantīgākie skolēni pēdējo gadu laikā ir ieguvuši 3.vietas valsts vācu olimpiādēs un 3.vietas valsts franču valodas olimpiādēs. Stefi Pinsone ieguva augsto otro vietu valsts angļu valodas olimpiādē 2017./18.mācību gadā. Regulāri augstas vietas tiek iegūtas alternatīvajās angļu valodas starpnovadu olimpiādēs un konkursos, kā arī atklātajās citu reģionu un ģimnāziju olimpiādēs.

 

 Ineta Dvinska Ineta Dvinska

angļu valodas skolotāja, Siguldas novada valodu (svešvalodu) mācību jomas vadītāja
profesionālais maģistra grāds, angļu valodas skolotāja
ineta.dvinska@svg.lv

2020./2021.m.g. māca angļu valodu 8.a, 9.a, 10.d, 11.a, 11.b, 12. b, 12.c  klasēs

  Daina Bērziņa

angļu valodas skolotāja
profesionālais maģistra grāds, angļu valodas skolotāja
VISC ārštata metodiķe
daina.berzina@svg.lv

2020./2021.m.g. māca angļu valodu 10.a, 11.c, 12.c, 12.d  klasēs

  Irēna Ivanova

angļu valodas skolotāja, metodiskā centra vadītāja
izglītības zinātņu maģistra grāds
irena.ivanova@svg.lv
2020./2021.m.g. māca angļu valodu 9.b, 9.c, 9.d 10.b, 11.b, 12.a, 12.d klasēs

 

 Aira Langenfelde Aira Langenfelde

vācu un angļu valodas skolotāja
humanitāro zinātņu maģistra grāds ( Magister Artium-  Hāgenas uiversitāte Vācijā) un 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija: pamatizglītības angļu valodas skolotāja, augstākā profesionālā izglītība vācu valodā
aira.langenfelde@svg.lv

2020./2021.m.g.māca angļu valodu 8.a, 8. b, 8.d  klasēs, vācu valodu 9.a, 9.b, 8.c, 8.d klasēs.

  Iveta Vārpiņa

angļu valodas skolotāja
bakalaura grāds angļu filoloģijā Moderno valodu fakultātē un 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība: angļu valodas skolotājs
iveta.varpina@svg.lv
2020./2021.m.g. māca angļu valodu  8.b, 8.c, 8.d, 9.b, 9.d, 11.a, 11.c klasēs.

 

 Valentīna Rišē Valentīna Rišē

krievu valodas skolotāja
profesionālais maģistra grāds un 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija: krievu valodas un literatūras skolotāja
valentina.rise@svg.lv

2020./2021.m.g. māca krievu valodu  7.a,7.c, 8.a, 8.d, 9.a, 10.c, 11.a, 11.c, 12.d klasēs

 Alla Komorkoviča Alla Komorkoviča

krievu valodas skolotāja
humanitāro zinātņu bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība: krievu valodas skolotāja
VISC ārštata metodiķe
alla.komorkovica@svg.lv
2020./2021.m.g. māca krievu valodu 7.b, 7. d, 8.b, 8c, 9.b, 9.c, 10.a 10.b, 11.b, 12.b klasēs

  Lāse Vilka

krievu valodas skolotāja
maģistra grāds izglītībā, krievu valodas un literatūras, un latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija
lase.vilka@svg.lv
2020./2021.m.g. māca krievu valodu 9.d, 10.d, 12.a, 12.c   latviešu valodu 7.a, 8.d, 12.d 

Inese Ermane-Peica Inese Ērmane – Peiča 

angļu un franču valodas skolotāja

Bakalaura grāds franču filoloģijā, profesionālais maģistra grāds angļu valodas pedagoģijā. Maģistra grāds personāla vadībā.
inese.ermane@svg.lv

2020./2021.m.g. māca franču valodu 10.d, 11. c, 12. d, angļu valodu 8.c klasēs

 Dzintra Meldere Dzintra Meldere

vācu valodas skolotāja
profesionālais maģistra grāds, vācu valodas skolotāja
VISC ārštata metodiķe
dzintra.meldere@svg.lv

2020./2021.m.g. māca vācu valodu  7.a,7.b, 7.c,7.d, 8.a, 8.b, 9.d, 10.a,b,c,d, 11.a,b,c, 12.a,b,c,d klasēs

  Linda Gražule 

angļu  valodas skolotāja
Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā, Latvijas Universitātes Pedagoģiskās darbības pamati, pedagogs
linda.grazule@svg.lv

2020./2021.m.g. māca angļu valodu 7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 10.c, 10.d  klasēs