Pamatnosacījumi mācību darbam

Lai attālināts mācību darbs noritētu veiksmīgi, mums jābūt vienotiem savās prasībās un sniegumā. Lūdzu, respektēsim šos pamatnosacījumus, kas radušies darba gaitā: 

 • Ja par stundā plānoto darbu ir prasīta atgriezeniskā saite un darbs ir iesūtīts, skolotājs lieto vērtējumu ” i”/ “ni” atbilstoši kvalitātei;
 • Ja par stundā plānoto darbu ir prasīta atgriezeniskā saite un  darbs nav iesūtīts, skolotājs lieto vērtējumu “nv“;
 • Ja priekšmeta skolotājs kārtējā dienā stundā dot uzdevumus bez atgriezeniskās saites, bet konstatē, ka skolēns nav dienas laikā (līdz plkst. 17.00) ielogojies savā e-klases profilā, tad skolotājs šīs dienas mācību stundā atzīmē “n”.
 • 7.-9.kl. skolēniem darbu iesniegšana pedagoga noteiktajā dienā līdz plkst.17.00.
 • 10.-12.kl. skolēniem  darbu iesniegšana pedagoga noteiktajā dienā līdz plkst.20.00. 
 • Citus darbu iesniegšanas  laikus ( ārpus mācību stundu laikiem)  nevienai klašu grupai skolotājs nedrīkst norādīt, izņemot pārbaudes darbus, kas tiek plānoti mācību stundas laikā un tiem tiek norādīts ierobežots izpildes laiks!
 • Gan skolēniem, gan skolotājiem ievērot mācību stundu sarakstu, strādāt atbilstoši tam.
 • Par plānotu tiešsaistes stundu vai papildu iespēju uzdot skolotājam jautājumus par mācību procesu tiešsaistē, skolotājs informē skolēnu vismaz iepriekšējā dienā.
 • Skolēniem un skolotājiem lietot korektus iesūtīto un nosūtīto datņu  nosaukums (nosaukums/datums/autors ),  pedagogiem pārdomāt nosūtāmo datņu nosaukumus vai numerāciju, lai vieglāk uztvert uzdevumu secību.
 • Skolotājiem dot skolēniem precīzas un konkrētas norādes uzdevumu izpildei – darbu izpildes laiks (iesniegšana vai neiesniegšana), prasības, izpildes platforma, iesniegšanas veids utt.
 • Ievērot darbu izpildes termiņu – šīs dienas stunda vai nākamā paredzētā stunda.
 • Skolotājiem būt  pieejamiem konsultatīvajam darbam, arī  tiešsaistē, ja nepieciešams. Skolēnam laicīgi jāziņo skolotājam, ja obligāti nepieciešama konsultācija tiešsaistē.
 • Informācija par pārbaudes darbiem pieejama tiešsaistē, sadaļā “Ieskaišu grafiks vidusskolai”. Skolotājs par pārbaudes darbu rakstiski informē skolēnus e-klases sistēmā.

Atceries, ka Tev pieejams atbalsta materiāls ar vēl daudziem ieteikumiem veiksmīga attālinātā mācību procesa organizēšanā, skatīt šeit: SVĢ