Pedagogiem

Kursi audzināšanā “Efektīva sadarbība audzināšanas  procesā skolēna individuālo kompetenču pilnveidei” (12 stundas) –  lektore I. Zlaugotne,I.Celmiņa, L. Zinberga 

1)     Cilvēka ieradumi, to ietekme uz rezultātu. Ieradumu  maiņa – jaunas iespējas personīgai izaugsmei.
2)     Individuālie un kopīgie  ieguvumi no sadarbības realizācijas, izprotot tās  veidus, formas un saturu.
3)     Pozitīvas komunikācijas nosacījumi, lai veidotu pedagoga, skolēna un vecāku cieņpilnu sadarbību
4)     Audzināšanas un mācīšanas/mācīšanās principu: personalizācija, diferenciācija, individualizācija realizēšanas iespējas.
5)     Sadarbības procesā izmantojamie rīki – metodes skolēna domāšanas paplašināšanai un mērķtiecīgai,  rezultatīvai darbībai.

  1. grupa 22.10 plkst.10.00 un 27.10 no plkst. 13.00
  2. grupa 23.10 plkst.10.00 un 10.11 no plkst. 13.00

Pieteikties šeit!

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Teātra mākslas pamati skolotājiem” (24 stundas) – lektore Inga Krišāne

28.09.plkst.10.00

15.10. plkst.10.00

23.11. plkst.10.00

21.12. plkst. 10.00

Pieteikties šeit!

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Mācību stundu plānošana matemātikā jaunā mācību satura kontekstā” (24 stundas)  –  lektori J. Vilciņš, G. Lāce,

  1. Zinberga,
  2. SR un AS matemātikas stundā
  3. Skolēnu līdzatbildības veicināšana
  4. Tematiskā stundu plānošana 7. un 10. klasēs
  5. Akcenti  vērtēšanā

22.10 plkst. 10.00

12.11 plkst.13.00

28.12 plkst. 10.00

29.12. plkst. 10.00

Pieteikties šeit!