Kontakti

Skolas adrese: Krišjāņa Barona iela 10, Sigulda, Siguldas Novads, LV-2150

E-pasts: svg@sigulda.lv
Fakss: 67971461

Siguldas Valsts ģimnāzija pieņem elektroniski parakstītus dokumentus.

   

Rūdolfs Kalvāns
Direktors
Doktors vadībzinātnē (Dr.sc.admin.)
rudolfs.kalvans@svg.lv
67976735

   

Vaira Siliņa
Direktora vietniece metodiskajā darbā
Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.educ.)
vaira.silina@svg.lv
67976733

   

Inguna Vuškāne
Direktora vietniece izglītības jomā
Pedagoģijas maģistrs  (Mg.paed.)
inguna.vuskane@svg.lv
67976734

   

Inese Zlaugotne
Direktora vietniece audzināšanas darbā
Otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, Ekonomikas un uzņēmējdarbības skolotāja kvalifikācija
inese.zlaugotne@svg.lv
67976733

Juta Upīte
Direktora vietniece
Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.educ.)
Humanitāro zinātņu maģistrs mākslās (Mg.art.)
juta.upite@svg.lv
   

Kārlis Tiltiņš
Direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā
Pirmā līmeņa augstākā izglītība Mehatronikā
karlis.tiltins@svg.lv

   

Verners Deksnis
Direktora vietnieks saimnieciskajā jomā
verners.deksnis@svg.lv

   

Gundega Cillinberga
Lietvede
gundega.cillinberga@svg.lv
67971461

 

Katrīna Sirmā
Bibliotekāre
Maģistrs bibliotēkzinātnē un informācijā (Mg.Sci.Soc.)
katrina.sirma@svg.lv

Maksātājs:
Siguldas novada pašvaldība
Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Reģ.nr. 90000048152
AS “SEB banka”
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV15UNLA0027800130404

Preču/pakalpojumu saņēmējs:
Siguldas Valsts ģimnāzija
K.Barona iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150