Kontakti

Skolas adrese: Ata Kronvalda iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

E-pasts: svg@sigulda.lv

Siguldas Valsts ģimnāzija pieņem elektroniski parakstītus dokumentus.


  Rūdolfs Kalvāns
Direktors
Doktors vadībzinātnē (Dr.sc.admin.)
rudolfs.kalvans@svg.lv
67976735 ; 29625872
  Vaira Siliņa
Direktora vietniece metodiskajā darbā
Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.educ.)
vaira.silina@svg.lv
67976733
  Inguna Vuškāne
Direktora vietniece izglītības jomā
Pedagoģijas maģistrs  (Mg.paed.)
inguna.vuskane@svg.lv
67976734
Inese Zlaugotne
Direktora vietniece audzināšanas darbā
Otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, Ekonomikas un uzņēmējdarbības skolotāja kvalifikācija
inese.zlaugotne@svg.lv
67976733
  Arnita Čoiča
Direktora vietniece
Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.educ.)Professionālais  bakalaura grāds izglītībā,latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija
arnita.coica@svg.lv
67976736
   

Verners Deksnis
Direktora vietnieks saimnieciskajā jomā
verners.deksnis@svg.lv

Madara Židaua
Bibliotekāre
Latvijas Nacionālās bibliotēkas profesionālās kvalifikācijas apliecība, piešķirta kvalifikācija bibliotekārs
madara.zidaua@svg.lv
 

 

 

ATBALSTA PERSONĀLS

Inta Kursīte 
Psiholoģe
Maģistra grāds psiholoģijā, profesionālās darbības joma: izglītības un skolu psiholoģija
Konsultācijai var pieteikties, rakstot uz epastu inta.kursite@svg.lv

 

Ārija Nuķe
Sociālais pedagogs
Skolotāja diploms, iegūta sociālā pedagoga kvalifikācija
Konsultācijai var pieteikties, rakstot uz epastu arija.nuke@svg.lv, klātienē katru otrdienu

 

 

Anita Šķestere
Medicīnas māsa
Mob.tel. nr. 22336082

   

Inese Saulīte 
Lietvede
inese.saulite@svg.lv
67971461

Maksātājs:
Siguldas novada pašvaldība
Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Reģ.nr. 90000048152
AS “SEB banka”
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV15UNLA0027800130404

Preču/pakalpojumu saņēmējs:
Siguldas Valsts ģimnāzija
Ata Kronvalda iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

Comments are closed.