Sadarbība

PROJEKTI

 

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts Nr.2018-1-LV01-KA101-046853 “Efektīva tehnoloģiju izmantošana mācību procesa uzlabošanai”

Šī mobilitātes projekta galvenais mērķis ir  pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide mācību procesa uzlabošanai, efektīvi izmantojot informācijas tehnoloģijas. Projekta ietvaros plānotas teorētiskās un praktiskās nodarbības radošas tehnoloģiju izmantošanas apguvē un Itālijas vietējo izglītības iestāžu apmeklējums organizācijas JUMP izstrādātās izglītības programmas ietvaros.
Mobilitātes projektā 2019.gada martā piedalīsies un 5 dienas Soverato, Itālijā pavadīs 2 pedagogi no dažādām klašu grupām.
Paredzēts, ka dalība projektā sniegs pedagogiem starptautisku pieredzi, jaunas kompetences efektīvai IKT izmantošanai klasē un paplašinās starpvalstu sadarbības iespējas.

Kontaktpersona: Arnita Čoiča, arnita.coica@svg.lv

 

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts Nr.2017-1-LV01-KA101-035273 “Jaunas pieejas matemātikas apguvē” 

SVĢ pārmaiņu projekta galvenais mērķis ir  pedagogu profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošana matemātikas metodikā Anglijas izglītības iestādēs. Šī projekta ietvaros 2018.gada aprīlī uz Angliju devās 3 Siguldas Valsts ģimnāzijas pedagogi, lai apgūtu  kursus matemātikas metodikā un iepazītu Anglijas izglītības sistēmu, apmeklējot vietējās izglītības iestādes. Galvenais uzdevums bija aktīvi iesaistīties kursu norisē un aktivitātēs, kā arī novērot Anglijas izglītības iestāžu darbību un metodes, lai pēcāk izvēlētos piemērotākās no tām, un integrētu SVĢ turpmākajā mācību procesā.

Kontaktpersona: Arnita Čoiča, arnita.coica@svg.lv

 

E-Twinning projekts “Pa personību pēdām”

2017./2018. mācību gadā 7.b klase ir uzsākusi e-Twinning nacionālo projektu “Pa personību pēdām”, kurā būs iespēja  izzināt dažādu personību veikumu un iepazīstināt savus vienaudžus ar to Saldus un Liepas skolās.

Kontaktpersona: Indra Upīte-Dambīte, indra.upite-dambite@svg.lv

SADARBĪBA

 Noslēgts sadarbības līgums par zinātnes un pētniecības darbu, inovatīvu elementu ieviešanu mācību procesā un tehniskās jaunrades veicināšanu.

Kontaktpersona: Inguna Vuškāne, inguna.vuskane@svg.lv

  

Pedagogu un izglītojamo mobilitāte un pieredzes apmaiņa.

Kontaktpersona: Inguna Vuškāne, inguna.vuskane@svg.lv

  

Pedagogu un izglītojamo mobilitāte un pieredzes apmaiņa.

Kontaktpersona: Juta Upīte, juta.upite@svg.lv

 

Dalība starptautiskos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) pētījumos PISA un TALIS.
PISA – Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma (Programme for International Student Assessment).
TALIS – Starptautisks mācību vides pētījums (The Teaching and Learning International Survey).
Kontaktpersona: Juta Upīte, juta.upite@svg.lv
  

Dalība pētījumā “Alkohola lietošanas izplatība un paradumi 7.-9.klašu skolēnu vidū Latvijā” programmas “Runājot par alkoholu” ietvaros.

Kontaktpersona: Iveta Celmiņa, iveta.celmina@svg.lv

 

 

Bankas ekspertu izglītojošas lekcijas un diskusijas par finanšu aktualitātēm Latvijā, mācot skolēniem ekonomiskas saimniekošanas pamatprincipus.

Kontaktpersona: Inese Zlaugotne, inese.zlaugotne@svg.lv

  

Centralizēto eksāmenu satura izstrāde un vērtēšana. Dalība semināros Metodisko apvienību vadītājiem.

Kontaktpersona: Vaira Siliņa, vaira.silina@svg.lv

  

Sadarbība ar Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolu Vidzemes atklātās ģeogrāfijas olimpiādes organizēšanā.

Kontaktpersona: Ilze Koļesnikova, ilze.kolesnikova@svg.lv

  Sadarbība valsts līmeņa projektā “Vēsture ap mums”.

Kontaktpersona: Inese Berga, inese.berga@svg.lv

  

Izglītojamo ekskursijas uz ASV vēstniecību, vēstniecības pārstāvju vieslekcijas. Dalība programmā “Izcilība un sasniegumi mācīšanā” (TEA).
Dalība jauniešu uzņēmējdarbības konkursā “Start Strong 3+3”.

Kontaktpersona: Inese Zlaugotne, inese.zlaugotne@svg.lv

 

Sadarbība Zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, skolēnu izglītošanā par studijām Rīgas Stradiņa universitātē un turpmākās karjeras iespējām.

Kontaktpersona: Rūdolfs Kalvāns, rudolfs.kalvans@svg.lv

 

2017./2018.mācību gadā uzsākts 12 interaktīvu nodarbību cikls 7.- 9. klašu skolēniem, kas taps īstenots trīs mācību gadu garumā.

Kontaktpersona: Iveta Vārpiņa, iveta.varpina@svg.lv

Plašāka informācija.

 

Sadarbība pasākumā “Novadu spēles”. Tā ir komandu spēle, kuras laikā 10.-12.klašu skolēniem ir iespēja satikties ar citu novadu jauniešiem un kopīgā komandu spēlē izvērtēt sava novada attīstības iespējas un kopīgi diskutēt par jauniešu iespējām un lomu sava reģiona un Latvijas nākotnes veidošanā.

Kontaktpersona: Anita Ūdre, anita.udre@svg.lv

 

Krievu valodas pedagogu idejas un ieteikumi pasākumiem un uzdevumiem. Pieredzes apmaiņas pasākumu apmeklējums.

Kontaktpersona: Valentīna Rišē, valentina.rise@svg.lv

 

Noslēgts sadarbības līgums Siguldas novada līmenī par jauniešu uzņēmējdarbības izglītības veicināšanu un Skolēnu mācību uzņēmumu veidošanu.

Kontaktpersona: Inese Zlaugotne, inese.zlaugotne@svg.lv