Pieredzes materiāli

Reģionāli metodiskais un tālākizglītības centrs regulāri nodrošina pedagogu savstarpējo sadarbību, dalīšanos pieredzē

 

Metodiskais materiāls “Projekta darbs”

2020./2021. mācību gadā Siguldas Valsts ģimnāzija sadarbībā ar Liepājas Valsts 1. ģimnāziju un Rīgas Valsts vācu ģimnāziju izstrādāja metodisko materiālu par “Projekta darba” īstenošanu mācību saturā. Materiāls pieejams ŠEIT

Metodiskais materiāls bioloģijā

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi ” Kompetenču pieejā balstīta mācību procesa veidošana 7.klases bioloģijas mācību procesā atbilstoši “Noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”.Materiālu izstrādājusi un kursus vadījusi SVĢ skolotāja Līga Sausiņa. Kursi vadīt Siguldas novada, Dobeles novada, Smiltenes novada, Talsu un Tukuma novadu, Liepājas novada, Rēzeknes novada un Rīgas pilsētas pedagogiem

kursu_programma_7_klases_biologija.pdf Lejupielādēt šeit

Metodiskie materiāli latviešu valodā un literatūrā

Inta Janule. Pārsprieduma apguve 10.-12. klasē caur dziļo mācīšanos. Mācību materiāli, metodiski ieteikumi, pieredze un darba lapas. Metodiskais darbs (2020)

Anotācija

Daudzu latviešu valodas skolotāju darbu vidusskolas posmā pārsprieduma mācībā varētu atvieglot šī metodiskā darba autores, ilggadējas latviešu valodas un literatūras skolotājas, pieredzes materiāli – izstrādāto un aprobēto mācību materiālu, kā arī metodikas pakete. Metodika ietver autores pieredzes aprakstus, daudzveidīgus metodiskus ieteikumus un idejas kolēģiem; bet, lai palīdzētu skolotājam sagatavot ne vien ikdienas mācību stundas, kas saistītas ar pārsprieduma mācīšanu, bet arī pārbaudes darbus ar vērtēšanas kritērijiem, autore piedāvā daudz pašas veidotu materiālu gan teorijas apguvē un nostiprināšanā, gan arī uzdevumus un darba lapas praktiskam darbam.

Materiāli izmantojami latviešu valodas un literatūras skolotājiem 10.-12. klasē, kā arī gatavojot skolēnus centralizētā eksāmena latviešu valodā 3. daļai – pārsprieduma vai paplašinātā viedokļa rakstīšanai.

Galvenie secinājumi.

 1. Tādas pārsprieduma mācības, kas nodrošina augstus mācību sasniegumus, garants ir veiksmīgi sabalansēts teorētiskais mācību materiāls un praktiski izmantojamu mācību uzdevumu bāze, kā arī tādu mācību metožu izmantošana, kas liek skolēniem domāt netradicionāli, plašāk un dziļāk, tādēļ ir lietderīgi pārspriedumā mācīšanā ieviest tā izšūšanu un saistīt to ar ārpusklases lasīšanu.
 2. Autores izstrādātātie un aprobētie mācību un pārbaudes darbu materiāli, daudzveidīgās mācību metodes un uzdevumi pārspriedumā mācībā nodrošina veiksmīgu pārsprieduma mācības apguvi tieši caur dziļo mācīšanos un pašvadītu mācību procesu.

Metodiskais darbs sastāv no titullapas, anotācijas, 5 nodaļām, 19 apakšnodaļām, pielikuma ar dažādu darba lapu, uzdevumu, elektronisko mācību un prezentāciju materiālu paraugiem. Darbā ir 30 attēli un 6 tabulas.

 Pārsprieduma apguve 10.-12.pdf Lejupielādēt šeit
 Metodiskā darba pielikums (11 dokumenti) Apskatīties šeit.

Inta Janule. Teksta valodas analīze – problēmas, metodiski ieteikumi un uzdevumu komplekti. Metodiskais darbs (2016)

Anotācija

Latviešu valodas centralizētā eksāmena teksta valodas analīzes daļa (CE daļa 2.daļa) ir viskomplicētākā no visām eksāmena daļām, un, lai gan pamatuzdevumu veidi kopš 2012. gada šajā CE daļā ir samērā nemainīgi, tomēr ik gadu problēmas sagādā tieši nestandarta un vairākpakāpju uzdevumi. Tāpēc ikviena latviešu valodas skolotāja darbu varētu atvieglot šī metodiskā darba autores, VISC ārštata metodiķes un ilggadējas CE vērtētājas, pieredze saistībā ar eksāmena darbu vērtēšanu un teksta valodas analīzes mācīšanu tā, lai sagatavotu skolēnus augstiem rezultātiem CE 2. daļā. Autore šajā darbā piedāvā CE 2.daļas dažādu uzdevumu un problēmsituāciju analīzi, bet, galvenais, savus izstrādātos mācību materiālus gan teorijas apguvē un nostiprināšanā, gan praktiskā tekstu valodas analīzē.

Materiāli izmantojami latviešu valodas un literatūras skolotājiem 10.-12. klasē ikdienas darbam, kā arī gatavojot skolēnus CE 2. daļai.

Galvenie secinājumi.

 1. Būtiskākās problēmas centralizētā eksāmena teksta valodas analīzes daļā uzrādās saistībā ar nestandarta un vairākpakāpju nosacījumu uzdevumiem.
 2. Skolotājam mācību procesā ir lietderīgi iepazīstināt skolēnus un izmantot savā darbā dažādus vērtēšanas struktūras elementus un kritērijus, kuru savstarpējās attiecības ir maināmas – tā ir variatīva šo uzdevumu vērtēšana.

Metodiskais darbs sastāv no titullapas, anotācijas, 13 nodaļām, informācijas un tekstu avotu saraksta un pielikumiem ar mācību un metodiskiem materiāliem.

Teksa valodas analīze.pdf Lejupielādēt šeit

Metodiskie materiāli fizikā un inženierzinībās

Materiālā  konstruēšanas un eksperimentu uzdevumi, kurus var izmantot inženierzinībās un fizikā,  gan skolēni individuāli mājās attālinātajā darbā, gan klātienē kā grupu vai  pāru darbā. Lapas pirmajā pusē dots sasniedzamais rezultāts inženierzinībās un fizikā, nepieciešamie materiāli un uzdevumi augošā secībā pēc sarežģītības pakāpes. Kad skolēni ir izpildījuši un skaidrojuši uzdevumus,  var aplūkot otro lapu – iepazīties ar teoriju, eksperimentu novērojumu skaidrojumu un veikt pašvērtējumu pēc snieguma līmeņa apraksta. Snieguma līmeņa apraksti doti inženierzinību priekšmetam.
Ar šiem materiāliem skolotāja  dalījusies pieredzē RIIMC organizētajos pieredzes semināros, kā arī  Mālpils novada vidusskolas un Priekules vidusskolas skolotājiem.
Materiālu sagatavojusi fizikas skolotāja Solvita Lapiņa
 Gaisa pretestība.pdf Lejupielādēt šeit
 Potenciālā enerģija,kinētiskā enerģija.pdf Lejupielādēt šeit
 Hidraulika.pdf Lejupielādēt šeit
 Līdzsvara izaicinājums.pdf Lejupielādēt šeit
 Peldēšanas nosacījumi.pdf Lejupielādēt šeit
—————-
Pieredzes materiāli, – 3 mācību stundas: Skolēns mācās un konstruē zināšanas, balstoties uz pētniecību.
1) Cietu vielu termiskā izplešanās – darba lapa ar simulāciju
2) Šķidruma virsmas spraigums – pieredzes stunda
3) pH jēdziens –  ķīmijas stunda.
“Piedāvātie darbi ir paredzēti skolēnu pētniecisko prasmju attīstībai kā arī viens no veidiem, kā apgūt fizikas/ķīmijas saturu – caur eksperimentiem un pētniecību. Iegūtos rezultātus pēc tam var matemātiski aprakstīt, veidojot matemātiskos modeļus kā arī skaidrojot novērotos procesus. Šādu pieeju var izmantot arī citos dabaszinātņu priekšmetos, ļaujot skolēnam pašam atklāt procesus un parādības un tos sasaistīt ar savu pieredzi. Dotie stundu piemēri iekļauj gan simulācijas gan praktiskus eksperimetnus. Katram no tiem ir savi ieguvumi. Simulācijās var izpētīt tādus elementus un parādības, ko ikdienā būtu grūti novērot un mērīt (piemēram, termiskā izplešanās). Tāpat simulācijas ļauj šādu darbu uzdot attālināti. Eksperimenti, savukārt ļauj skolēniem pieredzēt parādības reāli un analizēt “īstus” datus, kas ir tuvāt zinātnes būtībai. Šādas pieejas popularizēšana un dalīšanās ar pieredzi ir notikusi Latvijas fizikas skolotāju asociācijas rīkotajās ikgadējajās konferencēs, kur skolotājiem ir rādīti un demonstrēti dažādi piemēri un ieguvumi. Tāpat arī pieredzes stundās ir demonstrēta daļa no šiem materiāliem citu novadu skolotājiem.”
Materiālu sagatavoja fizikas skolotājs Jānis Bukins
 Šķidruma virsmas spraiguma faktori.pdf Lejupielādēt šeit
 Virsmas spraigums.pdf Lejupielādēt šeit
 Stundas plāns.pdf Lejupielādēt šeit
 Izdales materiāli.pdf Lejupielādēt šeit
 Prezentācija.pdf Lejupielādēt šeit

Metodiskie materiāli matemātikā

Pieredzes materiāli”Atkārtojuma uzdevumi matemātikā  8. klases kursā” un “Atkārtojuma uzdevumi matemātikā 7. klases kursā”izmantojams ikdienas darbā, mācot matemātiku 8. klasē,  piemēram, uzsākot  mācību stundu, veltot laiku – dažas minūtes – mācību vielas atkārtošanai un nostiprināšanai.

Vienai mācību stundai var izmantot vienu slaidu, pēc tam šo izmantoto slaidu ieteicams “paslēpt” (slaidu režīmā kreisajā ekrāna pusē nospiež labo peles taustiņu uz apskatīto slaidu un no konteksta mandkartes izvēlas komandu “Paslēpt slaidu”.  Slaids saglabāsies,bet nākamajā slaidrādes režīmā neparādīsies).Materiālu var  piedāvāt arī skolēniem kā pašpārbaudes līdzekli, attālinātajā procesā, strādājot patstāvīgi mājās. Materiāls izmantots daloties pieredzē ar Siguldas un Līgatnes novadu matemātikas skolotājiem.

Materiālu sagatavojusi matemātikas skolotāja Daiga Jēkabsone

atkārtojuma uzd. par 7.kl. (DaigaJ).ppsx Lejupielādēt šeit
atkārtojuma uzd. par 8.kl. (DaigaJ).ppsx Lejupielādēt šeit

—————-

Darba tēma:”Algebriskas izteiksmes”.  Metodisko materiālu paredzēts izmantot attālinātā mācīšanās procesā. Katram audzēknim paredzēts savs uzdevums, uzdevuma pildīšanai paredzētais laiks 3- 5 min. Pēc uzdevumu izpildīšanas audzēkņi skaidro pārējiem uzdevuma risinājumu. Kopā vērtējam,  vai uzdevumsatrisināts pareizi, ja ir kļūdas- labojam. Prezentācija pēc darba ir pieejama visiem skolēniem, lai varētu to izmantot mācīšanās procesam.

Metodiskais materiāls paredzēts 7.klases matemātikas kursa apguvei

Materiālu sagatavojusi matemātikas skolotāja Agita Ozoliņa

 Algebriskās izteiksmes 7.klasei Lejupielādēt šeit

—————-

Diagnosticējošie darbi par atkārtojuma vielu, skolēniem gatavojoties centralizētajam eksāmenam matemātikā

Materiālu sagatavoja matemātikas skolotājs Pēteris Zariņš

 Diagnosticējošais pārbaudes darbs.pdf Lejupielādēt šeit
 Kritēriji pārbaudes darbam_2019.pdf Lejupielādēt šeit
 Vērtēšanas kritēriji.pdf Lejupielādēt šeit
 Atbilžu lapas, abas puses.pdf Lejupielādēt šeit
 Atbilžu lapas 2. daļa A3.pdf Lejupielādēt šeit
 Atbilžu lapa 3. daļai.pdf Lejupielādēt šeit

Metodiskie materiāli prgorammēšanā

Prezentācija veidota, lai atkārtotu tēmu par mainīgajiem un to tipiem, deklarēšanu(norādītā saite aizved uz Learning Apps interaktīvu uzdevumu). Pēc atkārtojuma sākas tēma par datu ievades un izvades veidiem, kurā sīkāk apskatīta ar Scanner klase(ļauj ievadīt datus no tastatūras. Lai veiksmīgāk apgūtu lietotāja datu ievadi programmā, prezentācijā iekļauta informācija par vienkāršu izteiksmju vērtību aprēķinu(tajā skaitā par viena mainīgā, saliktajiem, piešķiršanas un loģiskajiem operatoriem) un operāciju veikšanu ar veseliem skaitļiem.

Materiālu sagatavojusi porgrammēšanas skolotāja Vēsma Luža

 Datu ievade un operatori.pdf Lejupielādēt šeit

“Ievads programmēšanā” norādīti programmas izstrādes posmi un aprakstīts, kas tajos veicams. Sīkāk aprakstīta arī Java programmas uzbūve, ar to saistītie termini un apskatīta klasiskā “Hello, World” programma. Parādīts programmas pirmkods, kā arī paskaidrota rindiņu nozīme. Zemāk var iepazīties arī programmas rakstīšanas pamatnoteikumiem(atkāpes, komentāri, komandu skaits rindā, figūriekavu un semikolu nozīme),sintaksi un teksta izvades iespējām(valodā Java)

Materiālu sagatavojusi porgrammēšanas skolotāja Vēsma Luža

 Ievads programmēšanā.pdf Lejupielādēt šeit

Teorijas datne “Mainīgie, operaotri, Scanner klase” paredzēts programmēšanas pamatu apguvei mācību gada sākumā. Zemāk aparakstīts, kas ir mainīgie, kāds ir to mērķis programmā un tā īpašības. Pievienotajās tabulās var iepazīties ar mainīgo tipiem un to raksturojumu, deklarēšanas veidiem un mainīgo nosaukumu veidošanas noteikumiem. Datu ievade, lietojot Scanner klasi(valodā Java) ir paredzēta, lai lietotājs var ievadīt datus no tastatūras, tādā veidā programmas padarot universālākas. Skolēniem jāzina kā piesaistīt Scanner klasi programmai un norādīt kāda tipa datus lietotājs varēs ievadīt. Zemāk ir dots paraugs programmai(pēc K.Veisa materiāliem), kurā attēlota gan datu ievade no tastatūras, gan mainīgo deklarēšana, gan aritmētiskie aprēķini.

Materiālu sagatavojusi porgrammēšanas skolotāja Vēsma Luža

 Mainīgie operatori.pdf Lejupielādēt šeit

Uzdevumi stundā izmantojami kā paraugi masīva elementu summas un vidējās vērtības atrašanai, ja vērtības masīvā ir iepriekš noteiktas. Mazākās un lielākās vērtības atrašanai masīvā tiek ievadīti 5 skaitļi no tastatūras.

 Masīvi.pdf Lejupielādēt šeit

Dokuments paredzēts iesācējiem, lai apgūtu attēlu apstrādes pamatfunkcijas programmā GIMP. Sniegta pamācība kā mainīt attēla lielumu, kā apgriezt, apmest(flip) un eksportēt attēlu sev nepieciešamajā formatā. Pēc pamatdarbību apgūšanas var iepazīties arī pamacību kā izveidot vienkāršu logo, izmantojot gan slāņu maskas, gan filtrus.

Gimp pamācība.pdf Lejupielādēt šeit

Metodiskie materiāli datorikā, dizainā un tehnoloģijās.

Apgūt informācijas dizaina pamatelementus un digitālos rīkus informācijas dizaina risinājumu izstrādei, lai radītu savu informācijas dizaina risinājumu. Pieredzes  materiālā norādīti veicamie darba posmi, kritēriji un snieguma līmeņa apraksts. Sniegts pamatojums, , kāpēc nepieciešams iegūt prasmes konkrētu uzdevumu izpildē. Prezentācijā norādīti dizaina procesa soļi, kurus  jāizmanto, realizējot doto projektu. Materiālā akcentēta  individuāla pieeja un iespēja projektu izstrādāt jau esošam vai paša izdomātam uzņēmumam, izstrādājot arī uzņēmuma darbības virzienu, tā mērķi, vīziju. Materiālā ir pievienota tīmekļa saite, kurā savas jomas speciālists stāsta savu pieredzi uzņēmuma dizaina izstrādē. Materiālos arī norādītas infografikas izmantošanas priekšrocības un parādīti laba noformējuma piemēri.

Darbs paredzēts vidusskolas klasēm, kuras apgūst  datorgrafiku (rastra grafika, vektorgrafika).Darbs paredzēts aptuveni 14 mācību stundām. Ar pieredzes materiālu iepazīstināti datorikas un mācību priekšmeta dizains un tehnoloģijas skolotāji jomas sanāksmē

Materiālu sagatavoja informātikas un datorikas skolotājs Gunārs Kanbergs

Izveidot uzņēmuma identitātes dizainu.pptx Lejupielādēt šeit
 Kritēriji.doc Lejupielādēt šeit
 Sla un kritēriji.pdf Lejupielādēt šeit
 Infografikas paraugs.jpg Lejupielādēt šeit
 Infografikas paraugs 2.png Lejupielādēt šeit
 Atgriezeniskā saite.png Lejupielādēt šeit

Metodiskais materiāls Latvijas un pasaules vēsturē

Siguldas Valsts ģimnāzijas Latvijas un pasaules vēstures skolotāja Inese Berga izstrādājusi darbu 8. klases skolēniem.

 Tēma:  8.klases skolēnu patstāvīgā darba organizēšana attālinātajā mācību procesā, izmantojot muzeja “Rīgas Jūgendstila  centrs” mājas lapu. Ideja – skolēni veic pētījumu, atlasot  un interpretējot nepieciešamo informāciju, Šo pētījumu var izmantot arī klātienes mācību stundās, kad pieejams skolotājas atbalsts.Skolotājas izstrādātā darba lapa ietver dažādu sarežģītības līmeņu jautājumus, sākot no atpazīšanas līdz secinājumu formulēšanai. Kopā ar  Siguldas novada sociālās un pilsoniskās jomas skolotājiem tika apspriesta pētījuma metodes pielietošana mācību procesā, analizēti daži  skolēnu veiktie pētījumi, lai veidotu vienotu izpratni par vērtēšanas kritērijiem.

  pētījums_vesture.metod_.materials.pdf Lejupielādēt šeit

———————

Metodiskie materiāli 10. klasei kursā ‘Sociālās zinības un vēsture I” (pamatkurss)

Materiāls “Holokausts Latvijas teritorijā Otrā pasaules kara laikā” attiecas uz tēmas “Sociālās attiecības un identitāte” apakštēmu “Otrais pasaules karš cilvēka izvēles un morāles aspektā”. Materiāls izmantojams kā patastāvīgs skolēnu pētījums, ko var veikt gan individuāli, gan grupās, kā klātienē, tā attālināti. Pēc pētījuma veikšanas iespējams organizēt skolēnu diskusiju par atsevišķiem pētījumsa jautājumiem. Pirms pētījuma uzsākšanas noteikti jāaktualizē zināšanas par Otrā pasaules karu un holokaustu. Materiāla izstrādē izmantoti  gan Okupācijas muzeja izstrādātie ieteikumi un materiāli,gan arī Skola 2030 materiāli. SR: Izprot holokausta cēloņus, būtību no cilvēktiesību un morāles aspektiem, identificē savu attieksmi pret to.

Mareriālu sagatavojusi vēstures skolotāja Inta Romanovska

 Holokausts.pdf Lejupielādēt šeit

Materiāls “Atmiņu pētīšana” attiecas uz kursa tematu “Vēsturiskā atmiņa un apziņa”. Materiāls izmantojams kā patstāvīgs skolēnu  pētījums , ko var veikt gan individuāli, gan grupā, gan klātienē, gan attēlināti.Pētījums ir par Otro pasaules karu, tāpēc, pirms tā veikšanas jāaktualizē zināšanas par minēto vēstures notikumu. Pēc darba veikšanas nepieciešama diskusija, domu apmaiņa (atgriezeniskā saite). Materiāla izstrādē izmantoti VSB mājas lapā ievietotie materiāli, kā arī skola 2030 materiāli. SR: Saprot, ka cilvēku atmiņas par vieniem un tiem pašiem vēstures notikumiem var būt atšķirīgas un veido dažādus naratīvus.

Mareriālu sagatavojusi vēstures skolotāja Inta Romanovska

 Atmiņu pētīšana.pdf Lejupielādēt šeit

Materiāls “K. Ulmaņa autoritārā režīma atspoguļojums vēstures avotos” attiecas uz kursa tematu “Vēsturiskā atmiņa un apziņa”. Materiāls sastāv no 2 daļām : informācijas avotu daļas un skolēna darba lapas, kurā ietverti jautājumi par piedāvātajiem avotiem.

Mareriālu sagatavojusi vēstures skolotāja Inta Romanovska

 Ulmaņlaiki.pdf Lejupielādēt šeit

Metodiskie materiāli ģeogrāfijā

 • Vingrinājumu uzdevumi – biomas – cilvēku un dabas mijiedarbība veidoti attālinātajam procesam, lai skolēni varētu vieglāk uztvert informāciju. Uzdevumi veidoti 10.klasei, apgūstot dažādus procesus dabā, biomas, to pazīmes un galvenās problēmas. Taču materiālu var izmantot arī 7., 8.klasē , runājot par dabas problēmām, 7.klasē – pie hidrosfēras.
 • Lai skolēni labāk izprastu tēmu, pirms uzdevumiem tiek piedāvāts video materiāls, kas labāk ļauj izprast procesus dabā. Saites ir pievienotas pie uzdevumiem.
 • Viena nozīmīga tēma ir Arāla jūra – tās problēmas, cēloņi, sekas un risinājumi. Noskatoties video materiālus un satelītkartes materiālus – Google Earth timelapse, skolēniem veidojas priekšstats par procesu, tā ietekmi uz dabu, var analizēt pieļautās saimniekošanas kļūdas.
 • Otra tēma par Sāhela zonu – pievienots materiāls- saite, kas tā ir, kā veidojās, kā arī risinājumi – zaļās sienas izbūve. Pirms šīm tēmām vēl izmantoju prezentācijas materiālu, ko dodu skolēniem ( bet tas ir kolēģes veidots, tāpēc šeit netiek pievienots).
 • Tāpat tiek runāts par mežu izciršanas problēmām – Google Earth Timelapse- var redzēt, kā palielinās mežu izcirstās platības.
 • Būtiska sastāvdaļa ir skolēnu viedoklis par savu attieksmi, dzīvesveidu, dalību pasaules saglabāšanā, attīstot vienu no vērtībām un caurviju prasmi – pilsonosko līdzdalību un atbildību.

Materiālu sagatavojusi ģeogrāfijas skolotāja Ilze Koļesnikova

 Biomas_cilv_daba.doc Lejupielādēt šeit

—————-

 “Iežu un minerālu veidošanās, pārvietošanās procesi” veidots prezentācijas veidā 7.klasei , bet tiek izmantots arī 10.klasē pie tēmas par augšņu degradācijas cēloņiem.

 • Materiāls veidots prezentācijas veidā, kurā norādīts sasniedzamais rezultāts, uzdevumi rezultāta sasniegšanai, veidota refleksija Mentimeter. norāde par uzdevumu izpildi atgriezeniskajai saitei.
 • Skolēni ir jau iepazinušies ar šo tēmu Soma.lv ( pašvadītā mācīšanās), stundā caur attēliem nosaka, kādu procesu tur redz ( erozijas, dēdēšanas veidi).
 • klasē skolēniem tiek atlasīti interesanti attēli – dabas objekti- lai labāk izprastu, kas notiek dabā.
 • klasei šī tēma tiek papildināta ar procesu ietekmi uz augsni – dabas un cilvēku darbības ietekme ( pievienoti attēli ar antropogēnu darbību)

Tiek arī diskutēts, kā varētu šos procesus ietekmēt, kādas sekas nākotnē.

Materiālu sagatavojusi ģeogrāfijas skolotāja Ilze Koļesnikova

 Iežu noārdīšanās procesi.ppsx Lejupielādēt šeit

—————-

Materiāls veidots kā vingrinājuma uzdevumi pie tēmas – Hidrosfēra  un arī ekosistēmas – dabas un cilvēku mijiedarbība 10.klasei ( bet atsevišķi uzdevumi var būt 7.klasei).

 • Pie katra uzdevuma ir attēli, kuros redzama informācija, kas jāmāk nolasīt, kā arī pievienotas saites, kuras tika izmantotas, runājot par katru tēmu.
 • Videomateriālus izmantoju daudz, jo ,manuprāt, tā skolēni gūst labāku priekšstatu un spēj noturēt uzmanību.
 • Videomateriāli ir īsi, pēc katra pārrunājam galveno, ir lietas, kas jāieraksta kladē vai darba lapās, kas ieliktas Google classroom.
 • Cenšos izmantot arī aktuālākās jaunākās lietas – plūdu laikā- video par ledus spridzināšanu pie Carnikavas, izmantoju hidroloģisko ūdens režīmu Gaujā pie Siguldas, kā arī aktuālo Īslīces piesārņojumu ar naftas produktiem.

Materiālu sagatavojusi ģeogrāfijas skolotāja Ilze Koļesnikova

 Vingrinājuma uzdevums.doc Lejupielādēt šeit

Metodiskais materiāls sociālajās zinībās

Sociālo zinību jautājumu apguvē galvenā vērība jāvelta pilsoniskās līdzdalības, ētisko vērtību izpratnes veidošanai, to pielietojumam gan savstarpējās attiecībās, gan ģimenē un sabiedrībā. Šajā materiālā  darbā apskatīti jautājumi par ētiskajām vērtībām, to nozīmi skolēna un sabiedrības dzīvē ietverti galvenie mērķi, kurus iespējams stundās realizēt. Pieredzes materiāli ir sakārtoti tēmās :

 • Kā ģimene ietekmē identitātes veidošanos?
 • Sociālā un nacionālā identitāte

Pārbaudes darbs – Identitāte un sociālās grupas

Ar pieredzes materiāliem iepazīstināti Siguldas novada  sociālās un pilsoniskās jomas skolotāji jomas sanāksmē.

Materiālu sagatavojusi sociālo zinību skolotāja Anita Ūdre

 Sociālās zinības.doc Lejupielādēt šeit

Kursu un citi metodiskie materiāli

 Caurvijas kā būtiski māc.sat._1.pdf Lejupielādēt šeit
 Caurvijas kā būtiski māc.sat._2.pdf Lejupielādēt šeit
 Kritiskās domāšanas pamati.pdf Lejupielādēt šeit
 Mūsdienīga mācību stunda.pdf Lejupielādēt šeit