Izglītojamo padome

Ar jaunu elpu Siguldas Valsts ģimnāzijā atsāk darbu izglītojamo padome, kurā darbojas sociāli aktīvi jaunieši, kuri ir gatavi iesaistīt arī citus jauniešus, lai padarītu skolas ikdienu krāsaināku un patīkamāku visiem, organizējot sporta, kultūras un izglītojošus pasākumus. Katrs no dalībniekiem ir unikāls un velta savu laiku un spēku tam, lai ieviestu jaunas vēsmas skolas ikdienā un iedvesmotu citus izglītojamos kaut ko darīt skolas labā.

Mēs vēlamies izveidot izglītojamajiem ērtu un vieglu komunikāciju ar skolas vadību, pedagogiem un Siguldas novada pašvaldības institūcijām, lai varētu veiksmīgi pārstāvēt izglītojamo intereses un vēlmes.

Izglītojamo padomes reglaments pieejamas šeit.

E-pasts: parlaments@svg.lv
Facebook: Siguldas Valsts ģimnāzija

Padomes struktūra

1. Domes Priekšsēdētāja: Elizabete Ābola (11.d)

 • vada izglītojamo domes darbu
 • sagatavo un vada domes sēdes
 • pārstāv izglītojamo intereses SVĢ padomē
 • pārstāv izglītojamos pasākumos/apmaiņas braucienos
 • sadarbojas ar izglītības iestādes vadību un pedagogiem, klašu vecākajiem
 • piedalās ārpusskolas aktivitātēs un informē domi par aktualitātēm
  1.1. Priekšsēdētājas vietnieks: Everts Krauklis (11.b)

 • piedalās domes darba plānošanā
 • sadarbojas ar ārlietu un iekšlietu departamentiem
 • izsaka priekšlikumus domes darba pilnveidošanai
 • sadarbojas ar izglītības iestādes vadību un pedagogiem, klašu vecākajiem
 • aizvieto domes priekšsēdētāju, veicot pienākumus, vadītāja prombūtnes laikā.
  2. Kancelejas vadītāja: Alēna Erele (12.c)

 • sagatavo domes darba materiālus, nolikumus
 • atbild par domes dokumentu aktualizēšanu un sagatavošanu atbilstoši prasībām
 • informē pedagogus un izglītojamos par domes darba aktualitātēm
 • organizē un vada protokolētāja darbu
 • atbild par domes sēžu regulāru protokolu sagatavošanu
  2.1. Kancelejas vadītāja vietniece: Paula Malnača (10.a)

 • sagatavo domes sēžu un paplašināto sanāksmju  protokolus
 • pilda kancelejas vadītāja pienākumus tā prombūtnes laikā
 

3. Ārlietu departamenta vadītāja: Ieva Ošeniece (10.c)

 • piedalās domes darba plānošanā
 • pārstāv izglītojamos apmaiņas braucienos, projektos
 • organizē atbalstītāju piesaistīšanu pasākumiem/aktivitātēm
 • organizē darba grupas darbu
 • veic preses sekretāra darba uzraudzībā
 • 3.2. Ārlietu departamenta vietniece: Anna Ozoliņa  (9.c)
  • Piedalās domes darba plānošanā
  • Aizvieto ārlietu departamenta vadītāju, veicot pienākumus, vadītāja prombūtnes laikā.
 

3.1. Preses sekretāri: Amanda Sofija Grosberga, Emīls Aizupietis (9.b)

 • veido preses relīzes www.svg.lv, Siguldas jauniešu avīzei un citiem preses izdevumiem
 • atbild par informācijas izplatīšanu skolā, plakātu sagatavošanu
 • organizē pasākumu fotografēšanu vai filmēšanu
 • pārskata informācijas apriti sociālajos tīklos
  4. Iekšlietu departamenta vadītājaDiāna Aleksejeva (10.a)

 • piedalās domes darba plānošanā
 • veicina izglītojamo ieteikumu un priekšlikumu izteikšanu
 • rod iespējas izglītojamo problēmu uzklausīšanai un risināšanai
 • sadarbojas ar domes departamentiem
 • veic darba atskaišu sagatavošanu
 • vada apakšnodaļu darbu


 

4.1. Organizatorisko jautājumu sekretāri : Oto Laiva (12.b) , Paula   Biteniece (12.a)

 • Organizē, atbild par skolas pasākumiem
 • Veido atsakites par pasākumiem ārlietu departementa vadītājam
4.2. Skolas sabiedrisko attiecību sekretāres: Luīze Paula Apīne (11.a), Laura Berkolde (11.b)

 • Veicina izglītojamo ieteikumu un priekšlikumu izteikšanu, veidojot anketas, aptaujas u.tml.