Izglītojamo padome

Ar jaunu elpu Siguldas Valsts ģimnāzijā atsāk darbu skolēnu pašpārvalde, kurā darbojas sociāli aktīvi jaunieši, kuri ir gatavi iesaistīt arī citus jauniešus, lai padarītu skolas ikdienu krāsaināku un patīkamāku visiem, organizējot sporta, kultūras un izglītojošus pasākumus. Katrs no dalībniekiem ir unikāls un velta savu laiku un spēku tam, lai ieviestu jaunas vēsmas skolas ikdienā un iedvesmotu citus izglītojamos kaut ko darīt skolas labā.

Mēs vēlamies izveidot izglītojamajiem ērtu un vieglu komunikāciju ar skolas vadību, pedagogiem un Siguldas novada pašvaldības institūcijām, lai varētu veiksmīgi pārstāvēt izglītojamo intereses un vēlmes.

Skolēnu pašpārvaldes reglaments pieejamas šeit.

Skolēnu pašpārvaldes sēžu protokoli šeit

E-pasts (aicinām sūtīt interesējošos jautājumus, idejas, sūdzības, priekšlikumus): parlaments@svg.lv
Facebook: Siguldas Valsts ģimnāzija

Instagram profils: SVG_parlaments

Padomes struktūra 2021./2022.m.g. 

N.p.k. Vārds/uzvārds Ieņemamais amats Amata pienākumi
1. Mariss Priekulis

 

Pašpārvaldes priekšsēdētājs
 • vada izglītojamo pašpārvaldes darbu
 • sagatavo un vada pašpārvaldes sēdes
 • pārstāv izglītojamo intereses SVĢ padomē
 • pārstāv izglītojamos pasākumos/apmaiņas braucienos
 • sadarbojas ar izglītības iestādes vadību un pedagogiem, klašu vecākajiem
 • piedalās ārpusskolas aktivitātēs un informē pašpārvaldi par aktualitātēm
2. Aksels Vītums

 

Priekšēdētāja vietnieks
 • piedalās pašpārvaldes darba plānošanā
 • sadarbojas ar ārlietu un iekšlietu departamentiem
 • izsaka priekšlikumus pašpārvaldes darba pilnveidošanai
 • sadarbojas ar izglītības iestādes vadību un pedagogiem, klašu vecākajiem
 • aizvieto pašpārvaldes priekšsēdētāju, veicot pienākumus, vadītāja prombūtnes laikā
3. Paula Malnača

Kancelejas vadītāja
 • sagatavo pašpārvaldes darba materiālus, nolikumus
 • atbild par pašpārvaldes dokumentu aktualizēšanu un sagatavošanu atbilstoši prasībām
 • informē pedagogus un izglītojamos par pašpārvaldes darba aktualitātēm
 • organizē un vada protokolētāja darbu
 • atbild par pašpārvaldes sēžu regulāru protokolu sagatavošanu
4. Līna Zvejniece

Ārlietu departamenta vadītāja
 • piedalās pašpārvaldes darba plānošanā
 • pārstāv izglītojamos apmaiņas braucienos, projektos
 • organizē atbalstītāju piesaistīšanu pasākumiem/aktivitātēm
 • organizē darba grupas darbu
 • veic sabiedrisko attiecību nodaļas uzraudzību
5. Elizabete Arāja

Iekšlietu departamenta vadītāja
 • piedalās pašpārvaldes darba plānošanā
 • veicina izglītojamo ieteikumu un priekšlikumu izteikšanu
 • rod iespējas izglītojamo problēmu uzklausīšanai un risināšanai
 • sadarbojas ar pašpārvaldes departamentiem
 • veic darba atskaišu sagatavošanu
 • vada apakšnodaļu darbu
6. Anna Ozoliņa

Organizatoriskā departamenta vadītāja
 • organizē un atbild par skolas pasākumiem, to norisi
 • veido atskaites par pasākumiem iekšlietu departamenta vadītājam
7. Ērika Pudņika

Organizatoriskā departamenta vietniece
 • palīdz organizatoriskā departamenta vadītājai
 • aizvieto organizatoriskā departamenta vadītāju, veicot pienākumus, vadītāja prombūtnes laikā
8. Gustavs Bumblis

 

 

Finanšu daļas vadītājs
 • izstrādā plānus, kā iegūt finanses skolēnu pašpārvaldei
 • sadala finanses attiecīgi katram pasākumam/notikumam
9. Uldis Andrejs Kurpnieks

 

Izglītības jautājumu departamenta vadītājs
 • organizē izglītojošos pasākumus (toskait aicinot nozaru ekspertus – ārpuskolas strādājošos)
 • sadarbojoties ar sabiedrisko attiecību departamentu, veido un veic skolēnu/mācībspēku aptaujas
 • izzina problēmas mācību norisē skolā
10. Elza Grudule

Izglītības jautājumu departamenta vietniece
 • aizvieto departamenta vadītāju prombūtnes laikā
 • piedalās izglītojošu pasākumu organizēšanā (t.sk. vadīšanā)
 • uzklausa skolēnu/mācībspēku viedokli saistībā ar mācību procesa uzlabošanu
11. Beāte Beatrise Pētersone

 

Sabiedrisko attiecību departamenta vadītāja
 • veic uzraudzību pār pašpārvaldes sabiedriskajām attiecībām
 • sadarbojoties ar vietniekiem, uztur SVĢ Izglītojamo pašpārvaldes sociālo tīklu kontus
12. Elīza Kļaviņa

Sabiedrisko attiecību departamenta vietniece
 • sadarbojoties ar izglītības jautājumu departamentu, organizē aptaujas skolēnu un skolotaju vidū
 • aizvieto departamenta vadītāju prombūtnes laikā
 • uztur pašpārvaldes sociālo tīklu kontus
13. Paula Proškina

Sabiedrisko attiecību departamenta vietniece
 • veido rakstus skolas/novada mājaslapām, atspoguļojot skolas, pašpārvaldes darbību
 • uztur pašpārvaldes sociālo tīklu kontus