Izglītojamo padome

Ar jaunu elpu Siguldas Valsts ģimnāzijā atsāk darbu izglītojamo padome, kurā darbojas sociāli aktīvi jaunieši, kuri ir gatavi iesaistīt arī citus jauniešus, lai padarītu skolas ikdienu krāsaināku un patīkamāku visiem, organizējot sporta, kultūras un izglītojošus pasākumus. Katrs no dalībniekiem ir unikāls un velta savu laiku un spēku tam, lai ieviestu jaunas vēsmas skolas ikdienā un iedvesmotu citus izglītojamos kaut ko darīt skolas labā.

Mēs vēlamies izveidot izglītojamajiem ērtu un vieglu komunikāciju ar skolas vadību, pedagogiem un Siguldas novada pašvaldības institūcijām, lai varētu veiksmīgi pārstāvēt izglītojamo intereses un vēlmes.

Izglītojamo padomes reglaments pieejamas šeit.

E-pasts: parlaments@svg.lv
Facebook: Siguldas Valsts ģimnāzija

Padomes struktūra

1. Domes Priekšsēdētājs: Rūdolfs A. Strods (12.a)

 • vada izglītojamo domes darbu
 • sagatavo un vada domes sēdes
 • pārstāv izglītojamo intereses SVĢ padomē
 • pārstāv izglītojamos pasākumos/apmaiņas braucienos
 • sadarbojas ar izglītības iestādes vadību un pedagogiem, klašu vecākajiem
 • piedalās ārpusskolas aktivitātēs un informē domi par aktualitātēm
  1.1. Priekšsēdētāja vietnieks: Pēteris Kazainis (11.a)

 • piedalās domes darba plānošanā
 • sadarbojas ar ārlietu un iekšlietu departamentiem
 • izsaka priekšlikumus domes darba pilnveidošanai
 • sadarbojas ar izglītības iestādes vadību un pedagogiem, klašu vecākajiem
 • aizvieto domes priekšsēdētāju, veicot pienākumus, vadītāja prombūtnes laikā.
  2. Kancelejas Vadītājs: Niklāvs Kadiķis (12.a)

 • sagatavo domes darba materiālus, nolikumus
 • atbild par domes dokumentu aktualizēšanu un sagatavošanu atbilstoši prasībām
 • informē pedagogus un izglītojamos par domes darba aktualitātēm
 • organizē un vada protokolētāja darbu
 • atbild par domes sēžu regulāru protokolu sagatavošanu
  2.1. Protokolētāja: Marta Daniela Kaņepe (10.)

 • sagatavo domes sēžu un paplašināto sanāksmju  protokolus
  3. Ārlietu departamenta vadītāja: Elizabete Ābola (10.)

 • piedalās domes darba plānošanā
 • pārstāv izglītojamos apmaiņas braucienos, projektos
 • organizē atbalstītāju piesaistīšanu pasākumiem/aktivitātēm
 • organizē darba grupas darbu
 • veic preses sekretāra darba uzraudzību
  3.1. Preses sekretāre: Paula Luīze Biteniece (11.a)

 • veido preses relīzes SVG.lv, topošajai Siguldas jauniešu avīzei un citiem preses izdevumiem
 • atbild par informācijas izplatīšanu skolā, plakātu sagatavošanu
 • organizē pasākumu fotografēšanu vai filmēšanu
 • pārskata informācijas apriti sociālajos tīklos
  4. Iekšlietu departamenta vadītāja: Ieva Iraida (12.b)

 • piedalās domes darba plānošanā
 • veicina izglītojamo ieteikumu un priekšlikumu izteikšanu
 • rod iespējas izglītojamo problēmu uzklausīšanai un risināšanai
 • sadarbojas ar domes departamentiem
 • veic darba atskaišu sagatavošanu
 • vada apakšnodaļu darbu
4.1. Sporta jautājumu sekretārs: Valts Damroze (12.a)

 • organizē sporta pasākumus
 • risina ar sportu saistītus jautājumus
 • veido darba grupu
  4.2. Kultūras jautājumu sekretāre: Paula Breģe (12.b)

 • organizē kultūras pasākumus
 • risina ar  kultūru saistītu jautājumus
 • veido darba grupu
  4.3. Izglītojamo pārstāvis SVĢ padomē: Everts Krauklis (10.)

 • sadarbībā ar domes vadītāju pārstāv pamatskolas posma izglītojamo intereses Skolas padomē
 • informē domi par aktualitātēm un iespējām