Svešvalodu MC

***

Svešvalodu metodiskais centrs apvieno franču, angļu, vācu un krievu valodas skolotājus. Katras valodas skolotāji sniedz savu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā centralizētiem eksāmeniem, olimpiādēm un zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā. Izmantojot visdažādākās metodes stundās, sasniedzam labus rezultātus gan 9.klašu, gan 12.klašu centralizētajos eksāmenos. Franču valodu mācību programmā iekļāva 2009./2010.m.g. un jau pirmajos gados skolēni sasniedza augstus rezultātus, iegūstot godalgas valsts līmenī.

Svešvalodu skolotāji ir iesaistīti VISC darbā, labojot centralizētos eksāmenus, ir saņēmuši ārštata metodiķa statusu. Skolotāji veikuši mentoru un multiplikatoru darbu, vadot studentēm pedagoģisko praksi un kursus novada svešvalodu skolotājiem. Absolventi par savu prakses vietu labprāt izvēlas SVĢ un skolotāji Daina Bērziņa, Aira Langenfelde, Irēna Ivanova ir bijušas prakses vadītājas. Vācu valodas skolotājas Dzintra Meldere un Aira Langenfelde ir devušas nozīmīgu ieguldījumu sadraudzības skolu projektā Sigulda-Tessina, kas ilgst jau 30 gadus. Viņām pievienojusies skolotāja Lāse Vilka, kura vada šo projektu jau otro gadu.

Katru gadu metodiskais centrs rīko tikšanās ar absolventiem, kuri studē svešvalodas. Regulāri tiek organizēti projekta darbi dažādās klašu grupās, olimpiādes, radošo darbu izstādes un dažādi konkursi. Lai pilnveidotu savu profesionālo meistarību, skolotājas apmeklē kursus, izstrādā metodiskos darbus, dalās pieredzē novada pasākumos. Talantīgākie skolēni pēdējo gadu laikā ir ieguvuši 3.vietas valsts vācu olimpiādēs un 3.vietas valsts franču valodas olimpiādēs. Stefi Pinsone ieguva augsto otro vietu valsts angļu valodas olimpiādē 2017./18.mācību gadā. Regulāri augstas vietas tiek iegūtas alternatīvajās angļu valodas starpnovadu olimpiādēs un konkursos, kā arī atklātajās citu reģionu un ģimnāziju olimpiādēs.

 Ineta DvinskaIneta Dvinska angļu valodas skolotāja, Siguldas novada valodu (svešvalodu) mācību jomas vadītāja
profesionālais maģistra grāds, angļu valodas skolotāja
ineta.dvinska@svg.lv

 

Elīna Barreta angļu valodas skolotāja
LU skolotāja diploms – ieguvusi skolotāja kvalifikāciju
elina.barreta@svg.lv

 

 Aira LangenfeldeAira Langenfelde vācu un angļu valodas skolotāja
humanitāro zinātņu maģistra grāds ( Magister Artium-  Hāgenas uiversitāte Vācijā) un 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija: pamatizglītības angļu valodas skolotāja, augstākā profesionālā izglītība vācu valodā
aira.langenfelde@svg.lv

 

 Iveta Vārpiņa angļu valodas skolotāja
bakalaura grāds angļu filoloģijā Moderno valodu fakultātē un 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība: angļu valodas skolotājs
iveta.varpina@svg.lv
Žanna Knoka vācu valodas skolotāja
LU diploms vācu valodas un audzināšanas darba metodikas specialitātē, piešķirta vācu valodas skolotāja, audzināšanas darba metodiķa kvalifikacija
zanna.knoka@svg.lv

 

 Lāse Vilka krievu valodas skolotāja
maģistra grāds izglītībā, krievu valodas un literatūras, un latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija
lase.vilka@svg.lv
Inese Ermane-PeicaInese Ērmane – Peiča, SVĢ svešvalodu metodiskā centra vadītāja
angļu un franču valodas skolotāja

Bakalaura grāds franču filoloģijā, profesionālais maģistra grāds angļu valodas pedagoģijā. Maģistra grāds personāla vadībā.
inese.ermane@svg.lv

 

Solveiga Akmentiņa krievu un angļu  valodas skolotāja
sociālo zinātņu maģistra grāds
VISC ārštata metodiķe
solveiga.akmentina@svg.lv

 

Evija Mūzakrievu un angļu  valodas skolotāja
otrā līmeņa augstāka izglītība vidusskolas angļu valodas skolotāja kvalifikācijā
evija.muza@svg.lv

2023./2024.m.g. māca angļu valodu 9.a, 9. d klasē