Nepieciešamie dokumenti

  1. Pieteikums programmai (izvēlētais mācību plāns) papīra formātā skolēna vecāka parakstīts jāiesniedz, sniedzot pārējos dokumentus (skatīt jaunās mācību programmas).
  2. Apliecība par pamatizglītību kopā ar sekmju izrakstu (kopija,uzrādot oriģinālu).
  3. Centralizēto eksāmenu (latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā) sertifikāts (kopija, uzrādot oriģinālu).
  4. Vispārējā medicīnas karte (026/u).
  5. 2 fotokartītes skolēna apliecības izveidei (3x4cm).
  6. Vecāka iesniegums Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram (ģimnāzijas veidlapa).
  7. Skolēna pase vai ID karte jāuzrāda, iesniedzot dokumentus.