Metodiskās konferences

Katru gadu tiek organizētas reģionāli metodiskās konferences, īpaši izceļot vienu, tobrīd aktuālu, tēmu 

Norises laiks                   Reģionāli metodiskās konferences tēma, apraksts
2014. gada 7. novembrī
Siguldas Valsts ģimnāzijā
Tēma „Daudzveidīgs mācību process – ceļš uz kvalitatīvu izglītību”
Kāds ir 21. gadsimta skolēns? Vai skolas uzdevums ir audzināt digitālās pasaules pilsoni?  Cik plašam jābūt valsts noteiktajam „rāmim” un cik liela skolas autonomija  nepieciešama? Kādai jāizskatās nākotnes skolai?  Par šiem un citiem jautājumiem konferences dalībniekus domāt rosināja Ineta Īvāne –  IZM Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā un citi lektori.
Publikācija https://www.svg.lv/2014/10/regionala-metodiska-konference-daudzveidigs-macibu-process-cels-uz-kvalitativu-izglitibu/
2015. gada 27. oktobrī
Siguldas Valsts ģimnāzijā
Tēma “IKT mūsdienu skolā – nepieciešamība un risinājumi”
Tika diskutēts un uzklausīts nozares profesionāļu viedoklis par tādām tēmām kā IKT izmantošanas mācību procesā nozīme mūsdienu skolā, IKT izmantošanas mācību procesā nozīme mūsdienu skolā, izaicinājumi un risinājumi digitālām mācību procesam daudzekrānu klasē, mobilās tehnoloģijas mācību stundā – jēgpilnas izmantošanas daudzveidīgās iespējas u.c.
Publikācija https://www.svg.lv/2015/10/regionala-metodiska-konference-ikt-musdienu-skola-nepieciesamiba-un-risinajumi/
2016.gada 25.oktobrī
Siguldas Valsts ģimnāzijā
Tēma “Mērķtiecīga vērtīborientētas, tikumiskas un patriotiskas personības veidošana mācību un audzināšanas procesā”

Publikācija https://www.svg.lv/2016/10/regiona-pedagogi-pulcejas-ikgadeja-metodiskaja-konference-siguldas-valsts-gimnazija/
2017.gada 24. oktobrī
Siguldas Valsts ģimnāzijā
Tēma  “Dziļā mācīšanās – ceļš uz kompetencēs balstītu izglītību”.
 Konferences apmeklētāji piedalījās daudzveidīgās un kompetentu lektoru vadītās nodarbībās par tēmām, kas saistītas ar dziļo mācīšanos, piemēram, “Mūsdienu pusaudžu stereotipi par vēsturi – sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju izaicinājums un risinājumi, “Mācību jomas veselība un fiziskās aktivitātes satura izmaiņas  dziļās mācīšanās kontekstā, “Kompetenču pieeja mācību saturā” “Uzdevumi dabaszinātnēs, kas liek skolēniem iedziļināties”  “Dziļās mācīšanās elementu iekļaušana mācību procesā, “Kā vērtēt prasmes matemātikā, izmantojot snieguma līmeņu aprakstus”  “Kā skolotājs var veicināt skolēnu pašvadītu mācīšanos”, “Domāšanas trenēšanas metodes un paņēmieni mācību procesā” u.c.

Publikācija https://www.svg.lv/2017/10/siguldas-valsts-gimnazija-norisinas-verieniga-metodiska-konference/
2018.gada 24.oktobrī
Siguldas pilsētas vidusskolā
Tēma “Inovācijas mācību procesā 21.gs prasmju attīstīšanai”
Konferences gaitā dalībnieki izzināja tādas tēmas kā, piemēram, “Inovāciju loma mūsdienu izglītībā“,“Metakognitivitāte un aktuālās nākotnes cilvēku prasmes”, “Pārmaiņu domāšanas stratēģija ”, “ Ganjē 9 stundas notikumi” u. c.
Publikācija http://www.siguldaspv.edu.lv/lv/page-210835:4/open-news:474006
2019.gada 22. oktobrī
Siguldas Valsts ģimnāzijā
Tēma “Vērtēšana mācīšanās atbalstam”
Vairākās radošajās nodarbībās tika runāts par vērtēšanas lomu un nozīmīgumu dažādos mācību priekšmetos, piemēram, sportā, vēsturē, literatūrā un matemātikā, piemēram, “Personību dažādība kā resurss labākam rezultātam”, “Kā saprast, ka esmu labs skolotājs? Edurio platformas izmantošana skolotāja pašvērtēšanā”, “Radošo darbu veidošana un vērtēšana”,par mācīšanās pieejas maiņu sākumskolā atbilstoši mūsdienu prasībām, mācību stundu likumiem veiksmīgai sadarbībai savā nodarbībā u.c.

Publikācija https://www.svg.lv/2019/11/metodiska-konference-vertesana-macisanas-atbalstam/
Video no konferences https://www.youtube.com/watch?v=lw_BKy54cbU
2020.gada oktobris Plānotā konference tika atcelta COVID 19 radītās ārkārtas situācijas dēļ.