Metodiskās konferences

Katru gadu tiek organizētas reģionāli metodiskās konferences, īpaši izceļot vienu, tobrīd aktuālu, tēmu 

Vispārizglītojošo  skolu pedagogu metodiskā konference   “PROBLĒMA – KĀ TO RISINĀT?”

    Skolēnu rudens brīvlaikā, 21. oktobrī, 232 Siguldas Valsts ģimnāzijas reģiona, kā arī Valmieras, Cēsu, Aizkraukles un citu novadu skolotāji tikās ikgadējā Siguldas Valsts ģimnāzijas organizētajā metodiskajā konferencē “Problēma – kā to risināt?”, kas šogad bija veltīta kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas  caurviju prasmes attīstīšanai mācību procesā.

Konferences atklāšanā Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns uzsvēra caurviju prasmju nozīmi lietpratībā balstīta izglītības procesa nodrošināšanā, skolēnu personiskajā izaugsmē.

Konferences plenārsēdē Rīgas Tehniskās universitātes profesore Karine Oganisjana pastāstīja par problēmu kā virzītājspēku jaunām iespējām un radošiem risinājumiem, savukārt Siguldas Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja Līga Sausiņa diskutēja par to, vai pati problēmrisināšana mūsdienu jauniešiem ir problēma.

Dienas turpinājumā pedagogiem tika piedāvāta iespēja piedalīties meistarklasēs, par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar kritisko domāšanu un problēmrisināšanu. Vislielāko atsaucību pedagogu vidū guva LU profesores Baibas Martinsones meistarklase par to, kā pedagogam kritiski novērtēt pašam sevi, izvirzīt mērķus pašpilnveidei un realizēt tos.

Kā liecina konferences dalībnieku  sniegtās atsauksmes, katrs no konferences dalībniekiem varēja atrast sev interesējošas darbnīcas, diskutēt, uzzināt ko jaunu. Koferences dalībnieku kopēja  atziņa, ka šādas konferences ir lietderīgas, dod idejas un ierosmes turpmākajam darbam.

Konferences programma

8.30 – 9.00 Dalībnieku reģistrācija
9.00 – 9.10  Konferences atklāšana Dr. sc. admin., Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns 
9.10 – 10.10  Vai problēmrisināšana ir problēma? Mg. biol., bioloģijas skolotāja Līga Sausiņa,
10.20 – 11.50  No problēmām līdz jaunām iespējām Prof., Dr. paed. Karine Oganisjana,
11.50 – 12.50  Pusdienas

13.00 – 14.30 

Darbnīcas

Darbs ar talantīgajiem izglītojamajiem matemātikā un dabas zinātnē

Talantīgo bērnu īpašības un metodiski paņēmieni darbā ar tiem. Konkrēti piemēri, kā arī neliels praktisks uzdevums.

Prof., Dr. paed. Karine Oganisjana,

Rīgas Tehniskā universitāte

Kā pedagogam veidot profesionālo pārliecību par sevi

Pašrefleksijas nozīme pedagoga darbā, lai aktivētu iekšējas resursus, saglabātu objektīvi kritisku pieeju, attīstītu sociāli emocionālās prasmes  

Dr. psych., prof. Baiba Martinsone, 

Latvijas Universitāte

Kā veidot labu mācību uzdevumu izpratnes padziļināšanai sākumskolā

Darbnīcā kopīgi domāsim par to, kā  skolēniem mācīt prasmi skaidrot un pamatot, kā izveidot labu uzdevumu  skolēnu izpratnes padziļināšanai.

Mg., LU SIIC eksperte Ilze Cīrule,

Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

Kritiskā domāšana matemātikas stundās

Izglītības profesors Džons Hatijs (John Hattie) savā pētījumā Visible Learning konstatēja, ka viens no efektīvākajiem veidiem skolēna snieguma paaugstināšanai ir attīstīt skolēna spējas analizēt kognitīvus uzdevumus. Šo prasmi iespējams pilnveidot, mērķtiecīgi mācot kritiskās domāšanas prasmes. Skolotājiem nodarbības laikā būs iespēja domāt par kritiskās domāšanas nepieciešamību, par caurviju prasmju būtību un lomu mācību procesā. Skolotāji analizēs uzdevumus un to izmantošanas iespējas, lai pilnveidotu kritiskās domāšanas prasmes mācību stundās. Radīs idejas, diskutēs un spriedīs par dažādiem paņēmieniem šīs caurvijas prasmju mācīšanai matemātikas jomā un starpdisciplināri

“Skola2030” eksperte, matemātikas skolotāja Liene Krieviņa, 

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Problēmrisināšanas prasmju attīstīšana tehnoloģiju jomas priekšmetos ikdienā

Darbnīcas ietvaros apskatīsim, kādā kontekstā Tehnoloģiju mācību jomas priekšmetos mācīt problēmrisināšanas prasmes skolēniem, kādas stratēģijas iespējams izmantot un kā vērtēt skolēnu problēmrisināšanas prasmes. Aplūkosim piemērus, kā Tehnoloģiju mācību jomas priekšmetos izskatās uzdevumi, kas skolēniem attīsta problēmrisināšanas prasmes, un kopīgi veidosim piemērus un atgādni skolotājiem uzdevumu plānošanai.

“Skola 2030” Tehnoloģiju mācību jomas vecākais eksperts

 Edgars Bajaruns

Siguldas pilsētas vidusskola

Kā tikt dziļāk apgūstot dabaszinības sākumskolā

Darbnīcā uz konkrētu dabaszinību tēmu (1., 2., 3.kl.)  bāzes pilnveidosim prasmi papildināt un pielāgot esošo mācību līdzekļu uzdevumus un veidot jaunus uzdevumus  (gan vingrinājumu procesam, gan noslēguma vērtēšanai), lai rosinātu skolēnus domāt dziļāk. Pārrunāsim, kā izvērtēt skolēnu atbildes un kā veidot uzdevumu jautājumus, lai palīdzētu skolēnam demonstrēt apgūto.

Mag. paed., LU SIIC eksperte Iveta Irbe

Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

Kādi ir problēmrisināšanas uzdevumi un kā tos risināt

Nevienam nepatīk problēma, bet tā ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Nodarbības laikā pedagogiem tiks sniegta izpratne par problēmrisināšanas uzdevumu identificēšanu un risināšanu kā prasmi, ko vajag pielietot ikdienas mācību procesā. Būs iespēja iepazīties ar uzdevumiem dabaszinātnēs un matemātikā, kuros skolēniem ir jādomā un jārisina problēmas, kā arī pašiem izmēģināt dažādas problēmrisināšanas stratēģijas.

Fizikas skolotāja Solvita Lapiņa,

Siguldas Valsts ģimnāzija

Kā matemātikā sākumskolā mācīt prasmi domāt dziļāk

Darbnīcā kopīgi domāsim, darbosimies un spriedīsim, kā skolēni apgūst praktisku prasmi – leņķa mērīšanu. Kādi uzdevumi dod iespēju pārliecināties, vai skolēniem ir izpratne par pašu procesu, darbības veikšanas algoritmu, šīs prasmes izmantošanu jaunā kontekstā, un kā veidot starppriekšmetu saikni

Dr. math., LU SIIC vadošā pētniece

 Ilze France,

Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

Video ieraksti no metodiskās konferences 

1. daļa  9.00 – 9.10 Konferences atklāšanaDr. sc. admin., Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns,

9.10 – 10.10 Vai problēmrisināšana ir problēma? Mg. biol., bioloģijas skolotāja, Siguldas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa, Siguldas Valsts ģimnāzija,10.20 – 11.50 No problēmām līdz jaunām iespējām Prof., Dr. paed. Karine Oganisjana, Rīgas Tehniskā universitāte

>>>>> Skatīties šeit <<<<<<<<<

Darbnīcu ieraksti 

Kā pedagogam veidot profesionālo pārliecību par sevi – Dr. psych., prof. Baiba Martinsone,Latvijas Universitāte  >>>> Skatīties šeit <<<<<

Darbs ar talantīgajiem izglītojamajiem matemātikā un dabas zinātnēs – Prof., Dr. paed. Karine Oganisjana, Rīgas Tehniskā universitāte  >>>>> Skatīties šeit <<<<<<<

Kritiskās domāšanas attīstīšana un problēmrisināšanas iespējas latviešu valodas un literatūras mācību procesā –  Elita Stikute  >>>>> Skatīties šeit <<<<<

Kādi ir problēmrisināšanas uzdevumi un kā tos risināt – Fizikas skolotājaSolvita Lapiņa >>>> Skatīties šeit <<<<<


IEPRIEKŠĒJO GADU METODISKO KONFERENČU PĀRSKATS 

Norises laiks                   Reģionāli metodiskās konferences tēma, apraksts
2014. gada 7. novembrī
Siguldas Valsts ģimnāzijā
Tēma „Daudzveidīgs mācību process – ceļš uz kvalitatīvu izglītību”
Kāds ir 21. gadsimta skolēns? Vai skolas uzdevums ir audzināt digitālās pasaules pilsoni?  Cik plašam jābūt valsts noteiktajam „rāmim” un cik liela skolas autonomija  nepieciešama? Kādai jāizskatās nākotnes skolai?  Par šiem un citiem jautājumiem konferences dalībniekus domāt rosināja Ineta Īvāne –  IZM Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā un citi lektori.
Publikācija https://www.svg.lv/2014/10/regionala-metodiska-konference-daudzveidigs-macibu-process-cels-uz-kvalitativu-izglitibu/
2015. gada 27. oktobrī
Siguldas Valsts ģimnāzijā
Tēma “IKT mūsdienu skolā – nepieciešamība un risinājumi”
Tika diskutēts un uzklausīts nozares profesionāļu viedoklis par tādām tēmām kā IKT izmantošanas mācību procesā nozīme mūsdienu skolā, IKT izmantošanas mācību procesā nozīme mūsdienu skolā, izaicinājumi un risinājumi digitālām mācību procesam daudzekrānu klasē, mobilās tehnoloģijas mācību stundā – jēgpilnas izmantošanas daudzveidīgās iespējas u.c.
Publikācija https://www.svg.lv/2015/10/regionala-metodiska-konference-ikt-musdienu-skola-nepieciesamiba-un-risinajumi/
2016.gada 25.oktobrī
Siguldas Valsts ģimnāzijā
Tēma “Mērķtiecīga vērtīborientētas, tikumiskas un patriotiskas personības veidošana mācību un audzināšanas procesā”

Publikācija https://www.svg.lv/2016/10/regiona-pedagogi-pulcejas-ikgadeja-metodiskaja-konference-siguldas-valsts-gimnazija/
2017.gada 24. oktobrī
Siguldas Valsts ģimnāzijā
Tēma  “Dziļā mācīšanās – ceļš uz kompetencēs balstītu izglītību”.
 Konferences apmeklētāji piedalījās daudzveidīgās un kompetentu lektoru vadītās nodarbībās par tēmām, kas saistītas ar dziļo mācīšanos, piemēram, “Mūsdienu pusaudžu stereotipi par vēsturi – sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju izaicinājums un risinājumi, “Mācību jomas veselība un fiziskās aktivitātes satura izmaiņas  dziļās mācīšanās kontekstā, “Kompetenču pieeja mācību saturā” “Uzdevumi dabaszinātnēs, kas liek skolēniem iedziļināties”  “Dziļās mācīšanās elementu iekļaušana mācību procesā, “Kā vērtēt prasmes matemātikā, izmantojot snieguma līmeņu aprakstus”  “Kā skolotājs var veicināt skolēnu pašvadītu mācīšanos”, “Domāšanas trenēšanas metodes un paņēmieni mācību procesā” u.c.

Publikācija https://www.svg.lv/2017/10/siguldas-valsts-gimnazija-norisinas-verieniga-metodiska-konference/
2018.gada 24.oktobrī
Siguldas pilsētas vidusskolā
Tēma “Inovācijas mācību procesā 21.gs prasmju attīstīšanai”
Konferences gaitā dalībnieki izzināja tādas tēmas kā, piemēram, “Inovāciju loma mūsdienu izglītībā“,“Metakognitivitāte un aktuālās nākotnes cilvēku prasmes”, “Pārmaiņu domāšanas stratēģija ”, “ Ganjē 9 stundas notikumi” u. c.
Publikācija http://www.siguldaspv.edu.lv/lv/page-210835:4/open-news:474006
2019.gada 22. oktobrī
Siguldas Valsts ģimnāzijā
Tēma “Vērtēšana mācīšanās atbalstam”
Vairākās radošajās nodarbībās tika runāts par vērtēšanas lomu un nozīmīgumu dažādos mācību priekšmetos, piemēram, sportā, vēsturē, literatūrā un matemātikā, piemēram, “Personību dažādība kā resurss labākam rezultātam”, “Kā saprast, ka esmu labs skolotājs? Edurio platformas izmantošana skolotāja pašvērtēšanā”, “Radošo darbu veidošana un vērtēšana”,par mācīšanās pieejas maiņu sākumskolā atbilstoši mūsdienu prasībām, mācību stundu likumiem veiksmīgai sadarbībai savā nodarbībā u.c.

Publikācija https://www.svg.lv/2019/11/metodiska-konference-vertesana-macisanas-atbalstam/
Video no konferences https://www.youtube.com/watch?v=lw_BKy54cbU
2020.gada oktobris Plānotā konference tika atcelta COVID 19 radītās ārkārtas situācijas dēļ.