Metodiskās konferences

Katru gadu tiek organizētas reģionāli metodiskās konferences, īpaši izceļot vienu, tobrīd aktuālu, tēmu 

25. oktobrī Siguldas Valsts ģimnāzijā norisinājās ikgadējā reģionālā metodiskā konference “Pašvadīta mācīšanās – prasme mācīties mērķtiecīgi un rezultatīvi “, kas bija veltīta pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšanai skolēnos. Pašvadīta mācīšanās ir viena no sešām caurviju prasmju grupām, kas iekļautas pilnveidotajā mācību saturā kā nozīmīgs izglītības mērķis.

Konferences ievadā dalībniekus uzrunāja Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns un Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa, Viņi uzsvēra, ka skolas lielais uzdevums ir iemācīt bērnam pašvadītu mācīšanos kā labu ieradumu, kas vēlāk būs noderīgs personiskajai izaugsmei visas dzīves garumā.

Konferences plenārsēdē Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas prezidente, LU doktorante Inga Linde iepazīstināja ar pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšanas iespējām mācību procesā, Skola2030 vecākais eksperts, klīniskais psihologs, Latvijas Universitātes Psiholoģijas fakultātes pasniedzējs Edmunds Vanags sniedza ieteikumus par to, kā veicināt skolēna pašvadītu mācīšanos skolā, bet Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas angļu valodas skolotājs Jānis Zeimanis dalījās pieredzē, kā attīstīt pašvadītas mācīšanās prasmes, lai sasniegtu izvirzīto mācīšanās rezultātu. Skola2030 vecākais eksperts, Rīgas 72. vidusskolas direktors Pāvels Pestovs akcentēja pašvadītas mācīšanās vērtēšanas paņēmienus.

Dienas turpinājumā konferences dalībniekiem bija iespēja izvēlēties un piedalīties kādā no 11 darbnīcām, kurās lektori dalījās konkrētos labās prakses piemēros par pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšanai un skolēnu individuālās izaugsmes veicināšanai izmantojamām metodēm.

Konferences programma

Video ieraksts konferences 1. daļa Skatīties šeit!

Video ieraksti no darbnīcām

“Mana mācīšanās kompetence” Jānis Zeimanis, RīgasValsts 1. ģimnāzijas angļu valodas skolotājs
Skatīties šeit!

Kursa” Projekta darbs”īstenošana skolā. Edīte Sarva, Skola2030 eksperte, Limbažu Valsts ģimnāzijas izglītības metodiķe.
Skatīties šeit!

“Individuālās izaugsmes sarunas skolēniem,veicinot skolēnu pašvadītu mācīšanos” Zane Kalniņa, Limbažu Valsts ģimnāzijas skolotāja
Skatīties šeit!

IEPRIEKŠĒJO GADU METODISKO KONFERENČU PĀRSKATS 

Norises laiks Reģionāli metodiskās konferences tēma, apraksts
2021.gada 20. oktobrī
Siguldas Valsts ģimnāzijā
Tēma “PROBLĒMA – KĀ TO RISINĀT?”
bija veltīta kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas caurviju prasmes attīstīšanai mācību procesā.
1. daļa  9.00 – 9.10 Konferences atklāšana Dr. sc. admin., Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns,
9.10 – 10.10 Vai problēmrisināšana ir problēma? Mg. biol., bioloģijas skolotāja, Siguldas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa, Siguldas Valsts ģimnāzija,10.20 – 11.50 No problēmām līdz jaunām iespējām Prof., Dr. paed. Karine Oganisjana, Rīgas Tehniskā universitāteKonferences video ierakstiKonferences 1. daļas ieraksts>>>>> Skatīties šeit <<<<<<<<<Darbnīcu ieraksti Kā pedagogam veidot profesionālo pārliecību par sevi – Dr. psych., prof. Baiba Martinsone,Latvijas Universitāte  >>>> Skatīties šeit <<<<<Darbs ar talantīgajiem izglītojamajiem matemātikā un dabas zinātnēs – Prof., Dr. paed. Karine Oganisjana, Rīgas Tehniskā universitāte  >>>>> Skatīties šeit <<<<<<<

Kritiskās domāšanas attīstīšana un problēmrisināšanas iespējas latviešu valodas un literatūras mācību procesā –  Elita Stikute  >>>>> Skatīties šeit <<<<<

Kādi ir problēmrisināšanas uzdevumi un kā tos risināt – Fizikas skolotājaSolvita Lapiņa >>>> Skatīties šeit <<<<<

2020. gada  oktobrī COVID ierobežojumu dēļ konference tika atcelta
2019.gada 22. oktobrī
Siguldas Valsts ģimnāzijā
Siguldas Valsts ģimnāzijāTēma “Vērtēšana mācīšanās atbalstam”
Vairākās radošajās nodarbībās tika runāts par vērtēšanas lomu un nozīmīgumu dažādos mācību priekšmetos, piemēram, sportā, vēsturē, literatūrā un matemātikā, piemēram, “Personību dažādība kā resurss labākam rezultātam”, “Kā saprast, ka esmu labs skolotājs? Edurio platformas izmantošana skolotāja pašvērtēšanā”, “Radošo darbu veidošana un vērtēšana”,par mācīšanās pieejas maiņu sākumskolā atbilstoši mūsdienu prasībām, mācību stundu likumiem veiksmīgai sadarbībai savā nodarbībā u.c.

Publikācija https://www.svg.lv/2019/11/metodiska-konference-vertesana-macisanas-atbalstam/
Video no konferences https://www.youtube.com/watch?v=lw_BKy54cbU
2018.gada 24.oktobrī Siguldas pilsētas vidusskolāTēma “Inovācijas mācību procesā 21.gs prasmju attīstīšanai”
Konferences gaitā dalībnieki izzināja tādas tēmas kā, piemēram, “Inovāciju loma mūsdienu izglītībā“,“Metakognitivitāte un aktuālās nākotnes cilvēku prasmes”, “Pārmaiņu domāšanas stratēģija ”, “ Ganjē 9 stundas notikumi” u. c.
Publikācija http://www.siguldaspv.edu.lv/lv/page-210835:4/open-news:474006
2017.gada 24. oktobrī “Mērķtiecīga vērtīborientētas, tikumiskas un patriotiskas personības veidošana mācību un audzināšanas procesā”

Publikācija https://www.svg.lv/2017/10/siguldas-valsts-gimnazija-norisinas-verieniga-metodiska-konference/Siguldas Valsts ģimnāzijāTēma

2016.gada 25.oktobrī Siguldas Valsts ģimnāzijāTēma  “Dziļā mācīšanās – ceļš uz kompetencēs balstītu izglītību”.
 Konferences apmeklētāji piedalījās daudzveidīgās un kompetentu lektoru vadītās nodarbībās par tēmām, kas saistītas ar dziļo mācīšanos, piemēram, “Mūsdienu pusaudžu stereotipi par vēsturi – sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju izaicinājums un risinājumi, “Mācību jomas veselība un fiziskās aktivitātes satura izmaiņas  dziļās mācīšanās kontekstā, “Kompetenču pieeja mācību saturā” “Uzdevumi dabaszinātnēs, kas liek skolēniem iedziļināties”  “Dziļās mācīšanās elementu iekļaušana mācību procesā, “Kā vērtēt prasmes matemātikā, izmantojot snieguma līmeņu aprakstus”  “Kā skolotājs var veicināt skolēnu pašvadītu mācīšanos”, “Domāšanas trenēšanas metodes un paņēmieni mācību procesā” u.c.Publikācija https://www.svg.lv/2016/10/regiona-pedagogi-pulcejas-ikgadeja-metodiskaja-konference-siguldas-valsts-gimnazija/
2015. gada 27. oktobrī Siguldas Valsts ģimnāzijāTēma “IKT mūsdienu skolā – nepieciešamība un risinājumi”
Tika diskutēts un uzklausīts nozares profesionāļu viedoklis par tādām tēmām kā IKT izmantošanas mācību procesā nozīme mūsdienu skolā, IKT izmantošanas mācību procesā nozīme mūsdienu skolā, izaicinājumi un risinājumi digitālām mācību procesam daudzekrānu klasē, mobilās tehnoloģijas mācību stundā – jēgpilnas izmantošanas daudzveidīgās iespējas u.c.
Publikācija https://www.svg.lv/2015/10/regionala-metodiska-konference-ikt-musdienu-skola-nepieciesamiba-un-risinajumi/
2014. gada 7. novembrī Siguldas Valsts ģimnāzijāTēma „Daudzveidīgs mācību process – ceļš uz kvalitatīvu izglītību”
Kāds ir 21. gadsimta skolēns? Vai skolas uzdevums ir audzināt digitālās pasaules pilsoni?  Cik plašam jābūt valsts noteiktajam „rāmim” un cik liela skolas autonomija  nepieciešama? Kādai jāizskatās nākotnes skolai?  Par šiem un citiem jautājumiem konferences dalībniekus domāt rosināja Ineta Īvāne –  IZM Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā un citi lektori.
Publikācija https://www.svg.lv/2014/10/regionala-metodiska-konference-daudzveidigs-macibu-process-cels-uz-kvalitativu-izglitibu/