Metodiska konference “Vērtēšana mācīšanās atbalstam”

22.oktobrī Siguldas Valsts ģimnāzijā pulcējās 236 dažādu mācību priekšmetu skolotāji, lai bagātinātos metodiskajā konferencē “Vērtēšana mācīšanās atbalstam”. Šobrīd skola un skolotāji ir pārmaiņu procesā, daudz tiek diskutēts par izglītības reformu un vērtēšanas lomu tajā. Skolēni un skolotāji tiek aicināti domāt un analizēt, kas ir vērtēšanas mērķis, kādi ir vērtēšanas veidi, kāds ir vērtēšanas rezultāts, kādus paņēmienus skolotājiem izmantot efektīvai sadarbībai ar skolēnu, lai vērtēšanas process būtu jēgpilns un attīstību veicinošs. 

Konferences sākumā dalībniekus sveica Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns, aicinot katru konferences dalībnieku pārdomāt, kāds ir šīs satikšanās sasniedzamais rezultāts, kas ir tā doma, ideja, ar kādu dosimies mājup no konferences, ieviešot to savā ikdienas darbā. Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Līga Sausiņa konferences dalībniekus rosināja domāt par vērtēšanu plašākā nozīmē, ilgtermiņā, par prasmi vērtēt un tikt vērtētam, uzsverot vērtēšanu kā dzīves elementu un ikdienas darba sastāvdaļu ik dienu. 

Par formatīvās vērtēšanas lomu, īstenojot mācīšanos iedziļinoties, stāstīja un diskusiju rosināja SIIC eksperte Ilze Gaile. Savukārt par veiksmīgas sadarbības modeļiem ar skolēniem un viņu vecākiem pārmaiņu laikā pieredzē dalījās psiholoģe Iveta Aunīte, uzverot skolotāja zināšanu un iekšējā spēka nozīmīgumu profesionālā sadarbībā.

Konferences dalībnieki piedalījās dažādās darbnīcās, ko vadīja dažādu jomu profesionāļi, daloties savā pieredzē strādājot skolā. Vairākās radošajās nodarbībās tika runāts par vērtēšanas lomu un nozīmīgumu dažādos mācību priekšmetos, piemēram, sportā, vēsturē, literatūrā un matemātikā. Banku augstskolas lektore Kristīne Zaksa piedāvāja paraudzīties uz katra cilvēka individualitāti nodarbībā “Personību dažādība kā resurss labākam rezultātam”. Erasmus + projekta “Efektīva tehnoloģiju izmantošana mācību procesa uzlabošanai” dalībniece, Siguldas Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Laila Zinberga radošajā darbnīcā “Kā saprast, ka esmu labs skolotājs? Edurio platformas izmantošana skolotāja pašvērtēšanā” kopā ar Siguldas Valsts ģimnāzijas fizikas skolotāju Jāni Bukinu dalījās savā pieredzē un zināšanas, akcentējot projekta ietvaros gūtās zināšanas un prasmes. Bieži vien skolotāja izaicinājums ir novērtēt radošos darbus, lai piedāvātu skolotājiem vērtēšanas kritērijus, veidus, kā plānot un organizēt jēgpilnus radošos darbus, Siguldas Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja Līga Sausiņa dalījās pieredzē darbnīcā “Radošo darbu veidošana un vērtēšana”. Par mācīšanās pieejas maiņu sākumskolā atbilstoši mūsdienu prasībām, mācību stundu likumiem veiksmīgai sadarbībai savā nodarbībā stāstīja Laurenču sākumskolas skolotāja, “Skola 2030” eksperte Valentīna Voiciša.

Dalībnieki konferenci vērtē atzinīgi, akcentējot, ka radošajās darbnīcās gūtās atziņas ieviesīs ikdienas darbā mācību stundās.

Atsauksmes par konferenci: “Šādas konferences mūs “paceļ” dažus metrus no zemes. Paldies!”

“Milzīgs paldies Līgai Sausiņai par sava veida mākslu – dzīvot un strādāt! Paldies Vairai Siliņai par ļoti labiem lektoriem!”

“Ļoti interesanta un noderīga konference. Iegūtās zināšanas pielietošu praksē!”

“Būšu drošāka savā pārliecībā par vērtēšanu.”

“Paldies par noderīgi pavadītu dienu! Vairāk domāšu par to, kā vērtējot atbalstīt un motivēt skolēnu mācīties atbilstoši savām spējām.”

“Paldies psiholoģei Ivetai Aunītei par atbalstu skolotājiem! Paldies par SVĢ skolotājiem un konferences organizatoriem!”

“Paldies par doto iespēju dzirdēt kolēģu domas, idejas par jauno mācību saturu un to realizēšanu skolās!”

Siguldas Valsts ģimnāzijas kolektīva vārdā sakām lielu paldies ikvienam konferences apmeklētājam, lektoram, organizatoriem!

Uz tikšanos nākamgad!

One thought on “Metodiska konference “Vērtēšana mācīšanās atbalstam”

Comments are closed.