Par metodisko centru

FB_IMG_1615464429158
Picture 1
FB_IMG_1604422159868

Centra darbības mērķi un uzdevumi:

Piedāvāt pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus Siguldas Valsts ģimnāzijas, Siguldas novada, Garkalnes novada, Inčukalna novada, Krimuldas novada, Ropažu novada, Sējas novada, Saulkrastu novada, Mālpils novada, Salacgrīvas novada, Ādažu novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem pedagogu profesionālās kompetences pilnveides ietvaros;

 • organizēt metodiskas konferences, seminārus, pieredzes pasākumus ar mērķi paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci;
 • sniegt atbalstu Valsts ģimnāzijas un plānošanas reģiona izglītības iestādēm zinātniskās pētniecības jomā un izcilības veicināšanā, organizējot un nodrošinot skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi vai dalību mācību priekšmetu olimpiādēs.
 • veidojot pedagogu profesionālās pilnveides programmu piedāvājumu, sadarboties ar citām Valsts ģimnāzijām, Latvijas universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru, Latvijas universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēkiem, Mūžizglītības un kultūras institūtu „Vitae” u.c.
 • nodrošināt valsts ģimnāzijas bibliotēkā esošās informācijas, aktuālās mācību un metodiskās literatūras drukātā un digitālā formā pieejamību plānošanas reģiona izglītojamajiem un pedagogiem.

Prioritātes 

2021./2022. m.g.

 • Stiprināt ģimnāzijas  pedagogu metodisko kapacitāti caurviju prasmju attīstīšanai mācību procesā un augstākā līmeņa padziļināto kursu realizācijai
 • Pilnveidot pedagogu profesionālās darbības  pašnovērtēšanas  prasmes 
 • Palielināt pedagogu savstarpējo mācību stundu vērošanas praksi
 • Veicināt plašāku pedagogu sadarbību ar  plānošanas reģiona, citu valsts ģimnāziju, augstāko mācību iestāžu pedagogiem
 • Sniegt metodisko atbalstu plānošanas reģiona vispārējo izglītības iestāžu pedagogiem;
 • Diferencēt un individualizēt darbu ar izglītojamajiem individuālās izaugsmes veicināšanai;

 2020./2021. m.g.

 • Sniegt metodisku atbalstu pedagogiem attālinātā mācību procesa nodrošināšanai
 • Paaugstināt pedagogu IKT izmantošanas prasmes 
 • Sniegt atbalstu pedagogiem jaunā mācību satura ieviešanā, veicināt pedagogu savstarpējo sadarbību
 • Attīstīt skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmes
 • Veicināt darbu ar talantīgajiem skolēniem;


Metodiskā centra struktūra

Centra vadītāja – Siguldas  Valsts ģimnāzijas direktora vietniece Vaira Siliņa

E – pasts vaira.silina@svg.lv

Centra metodiķe –  Dagnija Apine

e- pasts dagnija.apine@svg.lv

Bibliotēkas vadītāja –   Madara Židaua

e- pasts madara.zidaua@svg.lv


Metodisko centru vadītāji
Latviešu valoda un literatūra – Ilze Zīriņa-Eglīte
Matemātika – Daiga Jēkabsone
Dabaszinātnes – Jānis Bukins
Svešvalodu – Inese Ērmane Peiča
Sociālās zinātnes – Inese Berga, Anita Ūdre
Sports, vizuālā māksla, mūzika – Anda Vīksna
Audzinātāju – Inese Zlaugotne


Mācību priekšmetu jomu vadītāji Siguldas novadā
Dabaszinātņu mācību joma – Jānis Bukins
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma – Anda Vīksna
Matemātikas mācību joma – Daiga Jēkabsone
Tehnoloģiju mācību joma – Gunārs Kanbergs
Valodu mācību joma –
• Latviešu valoda – Inguna Vuškāne
• Svešvaloda – Ineta Dvinska
Sociālā un pilsoniskā mācību joma – Inese Berga
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma – Kristīne Apine