Par metodisko centru

FB_IMG_1615464429158
Picture 1
FB_IMG_1604422159868

Centra darbības mērķi un uzdevumi:

Piedāvāt pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus Siguldas Valsts ģimnāzijas, Siguldas novada, Garkalnes novada, Inčukalna novada, Krimuldas novada, Ropažu novada, Sējas novada, Saulkrastu novada, Mālpils novada, Salacgrīvas novada, Ādažu novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem pedagogu profesionālās kompetences pilnveides ietvaros;

 • organizēt metodiskas konferences, seminārus, pieredzes pasākumus ar mērķi paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci;
 • sniegt atbalstu Valsts ģimnāzijas un plānošanas reģiona izglītības iestādēm zinātniskās pētniecības jomā un izcilības veicināšanā, organizējot un nodrošinot skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi vai dalību mācību priekšmetu olimpiādēs.
 • veidojot pedagogu profesionālās pilnveides programmu piedāvājumu, sadarboties ar citām Valsts ģimnāzijām, Latvijas universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru, Latvijas universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēkiem, Mūžizglītības un kultūras institūtu „Vitae” u.c.
 • nodrošināt valsts ģimnāzijas bibliotēkā esošās informācijas, aktuālās mācību un metodiskās literatūras drukātā un digitālā formā pieejamību plānošanas reģiona izglītojamajiem un pedagogiem.

Prioritātes 

 2023./2024. m.g.

 • Izveidota individualizēta pedagoga pašizaugsmes sistēma un pilnveidotas skolēna pašvadības prasmes, īstenojot pieeju” Līderis manī”;

 • Pilnveidotas mācīšanās laika pārvaldības un plānošanas prasmes skolēnu pašizaugsmei un personisko  mērķu realizācijai;

 • Pilnveidota skolēnu tekstpratība, piedāvājot dažādu lasītprasmes stratēģiju un metodisku rīku  lasītprasmes veicināšanai  izmantošanu mācību procesā;  

 • Nodrošināts  metodiskais atbalsts jaunajiem pedagogiem; 

 • Sniegts metodiskais atbalsts plānošanas reģiona vispārējo izglītības iestāžu mācību priekšmetu jomu pedagogiem.

2022./2023. m.g.

 • Pilnveidota pedagogu un skolēnu izpratne par pašvadītas mācīšanās  procesu un nozīmi mācīšanās procesa plānošanā, vadīšanā un novērtēšanā;

 • Pilnveidota pedagogu savstarpējo mācību stundu vērošanas prakse un savstarpēji vēroto stundu analīzes prasme; 

 • Izveidota sistēma darbam skolēnu individuālo talantu attīstīšanai;

 • Sniegts metodiskais atbalsts plānošanas reģiona vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem;

 • Veicināta  plašāka pedagogu sadarbība ar  plānošanas reģiona, citu valsts ģimnāziju un augstāko mācību iestāžu pedagogiem.

Metodiskā centra struktūra

Centra vadītāja – Siguldas  Valsts ģimnāzijas direktora vietniece Vaira Siliņa

E – pasts vaira.silina@svg.lv

Centra metodiķe –  Dagnija Apine

e- pasts dagnija.apine@svg.lv

Bibliotēkas vadītāja –   Ulrika Ūpe

e- pasts ulrika.upe@svg.lv

 

Metodisko centru vadītāji
Latviešu valoda un literatūra – Ilze Zīriņa-Eglīte
Matemātika – Daiga Jēkabsone
Dabaszinātnes – Jānis Bukins
Svešvalodu – Inese Ērmane Peiča
Sociālās zinātnes – Inese Berga, Anita Ūdre
Sports, vizuālā māksla, mūzika – Anda Vīksna
Audzinātāju – Inese Zlaugotne

 

Mācību priekšmetu jomu vadītāji Siguldas novadā
Dabaszinātņu mācību joma – Jānis Bukins
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma – Anda Vīksna
Matemātikas mācību joma – Daiga Jēkabsone
Tehnoloģiju mācību joma – Gunārs Kanbergs
Valodu mācību joma –
• Latviešu valoda – Inguna Vuškāne
• Svešvaloda – Ineta Dvinska
Sociālā un pilsoniskā mācību joma – Inese Berga
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma – Kristīne Apine