Sabiedrisko zinātņu MC

Sabiedrisko zinātņu metodiskais centrs apvieno vēstures, ekonomikas, filozofijas, politikas un sociālo zinību skolotājus. Centra pedagogi aktīvi piedalās gan mācību procesa, gan skolas un novada sabiedriskās dzīves organizēšanā. Pedagogi izstrādā mācību metodiskos materiālus, vada pedagoģiskās pieredzes atklātās stundas, organizē olimpiādes un konkursus. Centra skolotāji sadarbībā ar Latvijas Republikas Saeimas kanceleju, Tiesībsarga biroju, Ārlietu ministriju un citām organizācijām veido izglītojošus pasākumus skolēniem, stiprinot pilsonisko pašapziņu un patriotismu.

Pēdējos gados pēc 12.klašu vēstures eksāmenu rezultātiem stabili esam ierindojušies  starp Latvijas labākajām skolām. Pēdējo trīs gadu laikā metodiskā centra skolotāju konsultētie skolēni Valsts vēstures olimpiādēs 9. un 12.klasēm ir ieguvuši trīs 1.vietas,  četras 2.vietas, vienu 3.vietu, Valsts filozofijas olimpiādē 2. un 3.vietu, divas atzinības, atklātajā Valsts politikas olimpiādē – divas 3.vietas un  atzinību. Pedagogi konsultē satura ziņā daudzveidīgus skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus vēstures, politikas, psiholoģijas, filozofijas un pedagoģijas jomās. Skolēnu pētnieciskā darbība Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskajās konferencēs pēdējo trīs gadu laikā novērtēta ar četrām 1. vietām, četrām 2.vietām, vienu 3. vietu.

 Inese BergaInese Berga

Vēstures skolotāja, metodiskā centra vadītāja, Siguldas novada Sociālās un pilsoniskās mācību jomas vadītāja
Vēstures maģistrs (Mg.hist.)
Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere
Saņēmusi A.Kronvalda balvu par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un jaunatnes zinātniski pētnieciskā darba organizēšanā un vadīšanā.
Saņēmusi Draudzīgā aicinājuma fonda medaļu par radošu darbu skolēnu izglītošanā Vairākkārtīgi saņēmusi gan Izglītības un zinātnes ministrijas VISC Atzinības rakstus par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā valsts vēstures olimpiādēm un zinātniski pētniecisko darbu konsultēšanu, gan Siguldas novada domes Atzinības rakstus par profesionālo meistarību, gatavojot skolēnus valsts pārbaudes darbiem un ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem
Vairākas reizes saņēmusi nomināciju „Gada cilvēks izglītībā„ – Siguldas novadā.
inese.berga@svg.lv

 Inta RomanovskaInta Romanovska

Vēstures skolotāja
Vēstures maģistrs ( Mg. hist)
Saņemta arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu balva par darbu ar talantīgiem skolēniem. Vairākkārtīgi saņēmusi gan Izglītības un zinātnes ministrijas VISC Atzinības rakstus par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā valsts vēstures olimpiādēm un zinātniski pētniecisko darbu konsultēšanu, gan Siguldas novada domes Atzinības rakstus par profesionālo meistarību, gatavojot skolēnus valsts pārbaudes darbiem un ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem.

2019. gadā saņēmusi Siguldas Gada balvu izglītībā nominācijā “Gada balva par izcilību” .
inta.romanovska@svg.lv

 

 Anita ŪdreAnita Ūdre

Filozofijas, politikas un sociālo zinību skolotāja, metodiskā centra vadītāja
Filozofijas maģistrs (Mg. phil.)
Vēstures maģistrs ( Mg.hist)
Vairākkārtīgi saņēmusi gan Izglītības un zinātnes ministrijas VISC Atzinības rakstus par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā valsts filozofijas olimpiādēm, gan Siguldas novada domes Atzinības rakstus par profesionālo meistarību, gatavojot skolēnus valsts pārbaudes darbiem un ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem

2019. gadā saņēmusi Siguldas novada gada balvu izglītībā “Gada balva par darbu ar skolēniem no 7. līdz 12. klasei”
anita.udre@svg.lv

 Inese Zlaugotne

Ekonomikas skolotāja, biedrības  “Domāts Darīts” valdes priekšsēdētāja

Sadarbības ar Junior Achievement Latvia (JA Latvia) vadītāja
Otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, Ekonomikas un uzņēmējdarbības skolotāja kvalifikācija. Inženiera kvalifikācija – profesionālais maģistra grāds un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija
inese.zlaugotne@svg.lv

 Inese Kočāne

Ekonomikas skolotāja, dizans un tehnoloģijas skolotāja  
Mg.oec , ekonomikas maģistrs.
inese.kocane@svg.lv