Projekts PuMPuRS

 

No 2020. gada 2. janvāra  uzsākta darbība Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Projekta ietvaros tiek sniegts atbalsts 7.-12. klašu izglītojamajiem.

Projektā “PuMPuRS”– atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 2019./2020.m.g. II semestrī 27 izglītojamajiem tika īstenoti individuālie atbalsta plāni. 2020./2021.m.g. I semestrī 25 izglītojamajiem un II semestrī 27 izglītojamajiem tiek īstenoti individuālie atbalsta plāni. 2021./2022.m.g. I semestrī – 19 izglītojamajiem tiek īstenoti individuālie atbalsta plāni, no kuriem 3 ir dienesta viesnīcas izdevumu segšana. Pamatā tiek sniegts konsultatīvais atbalsts mācību priekšmetos, kā arī ekonomisko risku mazināšanai: nepietiekamo finansiālo resursu pamatvajadzību nodrošināšana – ēdināšanas un naktsmītnes izdevumu apmaksa, apgrūtinātas nokļūšanas izglītības iestādē transporta pakalpojumu izdevumu segšana.

Izglītojamie saņem individuālas konsultācijas dažādos mācību priekšmetos: matemātikā, latviešu un krievu valodā, ķīmijā. Pedagogi sniedz izglītojamajiem atbalstu  mācību priekšmeta apguvē gan iepriekš apgūtās vielas skaidrošanā, gan dažādojot  pieeju un mācību līdzekļus.

Konsultatīvais atbalsts notiek gan klātienē, gan turpinās arī attālinātajā mācību procesā. Tiek izmantoti elektroniskie saziņas rīki: skolas e- pasts, e-klase, Google Meet platforma un citi saziņas rīki.

2020./2021. m. g. I semestrī tika uzsākts un  2021./2022. m. g. I semestrī tika veiksmīgi noslēgts biedrības Riga Men’s Group” aktivitāte  ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Nr.8.3. 4.0/16/I/001” , „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” un “Mana nākotne – mana izvēle!”, līgums 2020/706 ietvaros. Projekta ilgtermiņa mērķis – palīdzēt  10-12. klašu skolēniem (jauniešiem/pusaudžiem) apzināt vīrišķības pamatus (izturība, atbildība, iniciatīva, uzmanība, prasme sajust, ieklausīties, intelekts, zināšanas, stratēģiskā domāšana un plānošana, taisnīgums, sadarbības un līderības māksla, un orientācijā uz kopējo labumu) caur praktiskām darbībām, atklājot un apgūstot šos galvenos vīrieša personības elementus mijiedarbībā ar Rīgas Vīru grupas pārstāvjiem. Projekta ietekme būs uz jauniešu vēlmi mācīties un darboties efektīvi un radoši, vēlmi līdzdarboties un uzņemties atbildību, veicinās puišu dzīves iemaņas un motivāciju pilnvērtīgai izglītības ieguvei. Dalību šajās aktivitātēs pieteica 12 jaunieši. Katru otro pirmdienu, klātienes mācību periodā, notika dažādas aktivitātes, kā arī  18.09.2020. – 19.09.2020.  “Piedzīvojuma diena un nakts” Raiskumā un tā apkārtnē.

2021.gada pavasarī izglītojošas nodarbības RSU Asoc. Prof. Venta Sīļa vadībā, tēmas: Integrētā vīrišķība un attīstība mūža garumā. Vīrišķības 4 arhetipi 

10.09.2021. no plkst. 10:15  līdz 12.09.2021. plkst. 18.00 tika realizēta 3 dienu aktivitāte brīvā dabā Gaujas Nacionālā Parkā. Galvenās aktivitātes:

  • neliels pārgājiens caur mežu uz notikuma vietu, 
  • inventāra pārbaude, iepazīšanās ar drošības noteikumiem un laivošanas instruktāža
  • laivu brauciens par Braslas upi līdz Gaujai 
  • iekārtošanās nometnē, sarunas pie ugunskura 
  •  vīru aplis, nodarbība pie ugunskura
  •  Spēles un  nodarbības
  • Kaspars Vendelis (izaugsmes koučs) – kā uzlabot sevi fiziski, mentāli un emocionāli 21.gs.

2021. gada janvārī 8 pedagogi apgūst 12 stundu profesionālas kompetences pilnveides programmu, piedaloties darbnīcas izglītības iestādes darbiniekiem par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas pasākumu īstenošanu izglītības iestādēs. Kursu tēmas:
1.modulis – Izglītības iestādes darbības pašnovērtēšana PMP risku mazināšanai.
2.modulis – Pedagogs un viņa profesionalitāte.
3.modulis – Izglītojamo centrēta pieeja izglītības iestādē.

Vairāk par projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr. 8.3 .4.0 / 16/I/001) iespējams uzzināt http://www.pumpurs.lv/

Informāciju sagatavoja Siguldas Valsts ģimnāzijas projekta koordinatore Inese Zlaugotne