KONFERENCE NOTIKS TIEŠSAISTĒ. Pieteikšanās Siguldas novada pedagogu metodiskajai konferencei

Vispārizglītojošo  skolu pedagogu metodiskā konference   “PROBLĒMA – KĀ TO RISINĀT?”

2021. gada 20. oktobrī, konference notiks ATTĀLINĀTI

                           Siguldas Valsts ģimnāzija                                                                      A. Kronvalda iela 7, Sigulda

REĢISTRĀCIJA KONFERENCEI UN IZVĒLĒTAJAI DARBNĪCAI ŠEIT

Reģistrēšanās līdz 2021. gada 18. oktobrim SAITE UZ PLENĀRSĒDI UN DARBNĪCĀM TIKS NOSŪTĪTA DALĪBNIEKIEM E-PASTĀ LĪDZ 19.10.2021. 

Konferences programma

8.50 – 9.00Pieslēgšanās konferences atklāšanai norādītajā saitē
9.00 – 9.10Konferences atklāšanaDr. sc. admin., Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns
9.10 – 10.10Vai problēmrisināšana ir problēma?Mg. biol., bioloģijas skolotāja, Siguldas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa, Siguldas Valsts ģimnāzija
10.20 – 11.50No problēmām līdz jaunām iespējāmProf., Dr. paed. Karine Oganisjana, Rīgas Tehniskā universitāte
11.50 – 12.50Pusdienu pauze. Pieslēgšanās tiešsaistē darbnīcām.
13.00 – 14.30Darbnīcas
Darbs ar talantīgajiem izglītojamajiem matemātikā un dabas zinātnēs

  Talantīgo bērnu īpašības un metodiski paņēmieni darbā ar tiem. Konkrēti piemēri, kā arī neliels praktisks uzdevums.

Prof., Dr. paed. Karine Oganisjana, Rīgas Tehniskā universitāte
Kā pedagogam veidot profesionālo pārliecību par sevi

Pašrefleksijas nozīme pedagoga darbā, lai aktivētu iekšējas resursus, saglabātu objektīvi kritisku pieeju, attīstītu sociāli emocionālās prasmes 

Dr. psych., prof. Baiba Martinsone,Latvijas Universitāte
Kā veidot labu mācību uzdevumu izpratnes padziļināšanai sākumskolā

Darbnīcā kopīgi domāsim par to, kā  skolēniem mācīt prasmi skaidrot un pamatot, kā izveidot labu uzdevumu  skolēnu izpratnes padziļināšanai.

Mg., LU SIIC eksperte Ilze Cīrule,

Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

Kritiskā domāšana matemātikas stundās

Izglītības profesors Džons Hatijs (John Hattie) savā pētījumā Visible Learning konstatēja, ka viens no efektīvākajiem veidiem skolēna snieguma paaugstināšanai ir attīstīt skolēna spējas analizēt kognitīvus uzdevumus. Šo prasmi iespējams pilnveidot, mērķtiecīgi mācot kritiskās domāšanas prasmes. Skolotājiem nodarbības laikā būs iespēja domāt par kritiskās domāšanas nepieciešamību, par caurviju prasmju būtību un lomu mācību procesā. Skolotāji analizēs uzdevumus un to izmantošanas iespējas, lai pilnveidotu kritiskās domāšanas prasmes mācību stundās. Radīs idejas, diskutēs un spriedīs par dažādiem paņēmieniem šīs caurvijas prasmju mācīšanai matemātikas jomā un starpdisciplināri.

“Skola2030” eksperte, matemātikas skolotāja Liene Krieviņa,

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Uzdevumi skolēnu izpratnes padziļināšanai un kritiskās domāšanas attīstīšanaiMg. hum. Liene Ozoliņa,Franču licejs, Starpnozaru izglītības inovāciju centrs
Problēmrisināšanas prasmju attīstīšana tehnoloģiju jomas priekšmetos ikdienā

Darbnīcas ietvaros apskatīsim, kādā kontekstā Tehnoloģiju mācību jomas priekšmetos mācīt problēmrisināšanas prasmes skolēniem, kādas stratēģijas iespējams izmantot un kā vērtēt skolēnu problēmrisināšanas prasmes. Aplūkosim piemērus, kā Tehnoloģiju mācību jomas priekšmetos izskatās uzdevumi, kas skolēniem attīsta problēmrisināšanas prasmes, un kopīgi veidosim piemērus un atgādni skolotājiem uzdevumu plānošanai.

“Skola 2030” Tehnoloģiju mācību jomas vecākais eksperts

 Edgars Bajaruns, Siguldas pilsētas vidusskola

Kā tikt dziļāk apgūstot dabaszinības sākumskolā

Darbnīcā uz konkrētu dabaszinību tēmu (1., 2., 3.kl.)  bāzes pilnveidosim prasmi papildināt un pielāgot esošo mācību līdzekļu uzdevumus un veidot jaunus uzdevumus  (gan vingrinājumu procesam, gan noslēguma vērtēšanai), lai rosinātu skolēnus domāt dziļāk. Pārrunāsim, kā izvērtēt skolēnu atbildes un kā veidot uzdevumu jautājumus, lai palīdzētu skolēnam demonstrēt apgūto.

Mag. paed., LU SIIC eksperte Iveta Irbe, Starpnozaru izglītības inovāciju centrs
Kādi ir problēmrisināšanas uzdevumi un kā tos risināt

Nevienam nepatīk problēma, bet tā ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Nodarbības laikā pedagogiem tiks sniegta izpratne par problēmrisināšanas uzdevumu identificēšanu un risināšanu kā prasmi, ko vajag pielietot ikdienas mācību procesā. Būs iespēja iepazīties ar uzdevumiem dabaszinātnēs un matemātikā, kuros skolēniem ir jādomā un jārisina problēmas, kā arī pašiem izmēģināt dažādas problēmrisināšanas stratēģijas.

Fizikas skolotāja Solvita Lapiņa, Siguldas Valsts ģimnāzija
Kā matemātikā sākumskolā mācīt prasmi domāt dziļāk Darbnīcā kopīgi domāsim, darbosimies un spriedīsim, kā skolēni apgūst praktisku prasmi leņķa mērīšanu. Kādi uzdevumi dod iespēju pārliecināties, vai skolēniem ir izpratne par pašu procesu, darbības veikšanas algoritmu, šīs prasmes izmantošanu jaunā kontekstā, un kā veidot starppriekšmetu saikni

 

Praktiski uzdevumi kritiskās domāšanas prasmju attīstīšanai sportā

Prasme kritiski izvērtēt savu sniegumu, praktiski uzdevumi, kritiskās domāšanas attīstīšanai sportā

 

Kritiskās domāšanas attīstīšana un problēmrisināšanas iespējas latviešu valodas un literatūras mācību procesā 

Darbnīcā tiks piedāvāta pieredze, metodiskās atziņas, dažādi paņēmieni un uzdevumi, kā radoši attīstīt kritisko domāšanu un problēmrisināšanas prasmi.

Dr. math., LU SIIC vadošā pētniece

 Ilze France, Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

 

 

 

 

 

Skola 2030 eksperte, sporta skolotāja Maija Priedīte

Valmieras Valsts ģimnāzija

 

 

Dr.paed., LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docente Elita Stikute,

Latvijas Universitāte, RCHV latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

 

Par dalību konferencē dalībnieki saņems pedagogu profesionālās pilnveides apliecību. Apliecības būs pieejamas Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē no 25.10.2021.  Lūdzam tās saņemt vienu pārstāvi no skolas.