Skolā realizē “Pumpurs” projekta aktivitātes

Siguldas Valsts ģimnāzija kopš  2020. gada 6.janvāri realizē Eiropas Savienības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atbalsta pasākumus. Tiek piedāvāts konsultāciju atbalsts jauniešiem mācību priekšmetā , transporta izmaksu segšana, dienesta viesnīcas un ēdināšanas izdevumu segšana projekta mērķa grupas jauniešiem.