Ģimnāzijas skolēni piedalās Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu konkursā

Ģimnāzijas skolēni piedalās Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu konkursā

       Pētniecisko darbu konkurss Siguldas novadā tradicionāli notiek jau piecpadsmito gadu.
Skolēnu radoši pētnieciskās darbības mērķi ir rosināt skolēnos interesi par Siguldas novada
kultūras, vēsturiskajiem, ekonomiskajiem un citiem procesiem; sekmēt skolēnu patriotisko
audzināšanu; veidot skolēnu iemaņas patstāvīgam izziņas un izglītošanās procesam, –
pētnieciskās darbības galvenie uzdevumi ir sadarboties ar Siguldas novada iestādēm, iepazīties ar
projekta un pētnieciskā darba būtību, organizāciju un metodēm, izkopt patstāvīgā darba iemaņas,
pilnveidot prasmes informācijas ieguvē, datu apstrādē un analīzē, apgūt prasmi projekta
noformēšanā un apgūt prezentēšanas prasmi.
Darbu lasījumi notika 18.aprīlī Siguldas novada Jaunrades centrā. Iesniegtos darbus un
skolēnu prezentācijas prasmes vērtēja žūrijas komisija – Turaidas muzejrezervāta izglītojošā
darba un komunikācijas nodaļas vadītāja Gunta Zaķīte; Izglītības pārvaldes speciāliste vispārējās
izglītības jautājumos Inguna Mūsiņa un Izglītības pārvaldes speciāliste profesionālās ievirzes,
interešu izglītības un pieaugušo izglītības jautājumos Sandra Ķirule; lasījumu vērtēšanā
piedalījās arī Siguldas pagasta kultūras nama vadītāja Kristīne Lapiņa.
Mūsu skolu pārstāvēja 9.klases skolnieces Liveta Birzgale un Rūta Bērziņa ar pētījumu
par Ata Kronvalda pieminekli Siguldā (konsultante skolotāja Inese Berga), 12.klases skolēns
Mariss Priekulis, kurš pētījis 2021.gada administratīvi teritoriālās reformas ietekmi uz
pamatizglītības un vidējās izglītības pieejamību un kvalitāti Siguldas novadā (konsultante
skolotāja Inta Romanovska), 12.klases skolniece Dārta Auziņa, kura pētījusi mikroplastmasas
klātbūtni Gaujas krastos Siguldas pilsētas apkārtnē (konsultante skolotāja Līga Sausiņa).
Visi trīs darbi tika novērtēti ar augstāko pakāpi – 1.vietu.
Darbu autori tiks apbalvoti ar Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes
diplomiem un piemiņas balvām, skolēniem un darbu vadītājiem tie tiks pasniegti mācību gada
noslēgumā – izglītības iestāžu svinīgajos pasākumos.

Informāciju apkopoja vēstures skolotāja Inese Berga